• För barnens bästa

  - Ompröva då dessa felaktiga beslut

  Av Susanna Svensson, jur. stud, Örebro.

   

   

Insändaren är tidigare publicerad i Nerikes allehanda den 13 november 1997. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • Under den senaste månaden har de lokala medierna och då framför allt Tvärsnytt rapporterat om ett LVU ärende från Nora. En familj har anklagats för misshandel av sina barn och barnen har placerats i fosterhem. Det finns dock en del omständigheter som gör att detta ärende stinker ur rättssäkerhetssynpunkt. Det räcker med att nämna en omständighet, protokoll från polisförhöret som hölls med barnen används i dag, som exempel på hur man inte ska förhöra barn, av socionomutbildningen på högskolan. Polisen har använt ledande frågor, på ett sätt som gör att förhöret borde underkännas som bevismaterial.

  Den granskning som Bo Edvardsson, lärare/forskare på Högskolan i Örebro, gjort fick inte användas som bevis i tingsrätten av föräldrarna. Bara det är ytterligare ett tecken på att rättssystemet har havererat.

  Barnen har under de år de har varit omhändertagna uttryckligen hävdat att de vill hem. Trots detta har barnens juridiska ombud, Blenda Wallman, i praktiken företrätt socialförvaltningen och fosterhemmet istället för sina klienter, d v s barnen. Detta fall är anmält till Advokatsamfundet som tillsynsärende. Allmänheten och då även barn måste kunna lita på att advokater i alla lägen för fram sina klienters önskemål annars kan vi lika gärna avskaffa advokatyrket.

  Under det senaste året har det dessutom framkommit misstankar om att barnen blivit illa behandlade i fosterhemmet. Fostermodern har erkänt i länsrätten att hon tvingat en av flickorna att plocka upp bajs med händerna ur toalettstolen. Barnet hävdar att det var utan handskar medan fostermodern hävdar att barnet haft handskar på sig. Det är endast på denna punkt fostermodern och barnets berättelse skiljer sig åt. Barnen hävdar även att de har blivit slagna, men denna del är ej färdigutredd. Det är dessa händelser som ligger bakom att föräldrarna flytt till sitt hemland med barnen. Nora socialnämnd har nu begärt att Norge skall lämna ut barnen, som är norska medborgare, med hänvisning till Haagkonventionen.

  Haagkonventionen är framför allt till för att skydda barn från att bli bortförda från sina hemländer, och framför allt sin invanda hemmiljö, i samband med skilsmässor och vårdnadstvister mellan biologiska föräldrar. De planer som Nora socialnämnd har för barnen är att de först skall till ett jourfosterhem och därefter flyttas till ytterligare ett annat fosterhem. Därför borde inte Haagkonventionen vara tillämplig på detta ärende. Det kan även diskuteras om Norge kan utvisa egna medborgare för att tvångsvårdas under en förvaltningslag i ett annat land. Ar detta förenligt med de konventioner om mänskliga rättigheter som finns? För att ytterligare belysa de juridiska tveksamheter som föreligger i detta ärende vill jag citera några rader ur en JO utredning med Dnr 4066-1995, 4482-1995 "En annan sak är att vård enligt LVU inte kan utövas utanför Sverige. Detta har sin grund bl a i att de i LVU-vården ingående tvångsbefogenheterna inte kan tillämpas utom riket. Om den unge t ex avviker under vistelse utomlands saknar således socialnämnden den möjlighet som annars finns att genom polismyndighetens försorg återföra den unge".

  Nora socialnämnd borde inse att deras handlande enbart ställer dem själva vid skampålen och att valjärna i Nora inför nästa val kommer att kräva av sina politiska partier att de som skall sitta i socialnämnden törs gå emot de prestigehungriga tjänstemännen. Det finns även andra rättsövergrepp begångna av denna socialnämnd. En flicka var omhändertagen i sex år utan grund.

  Jag uppmanar härmed Noras invånare att kontakta era politiker och kräva att de omprövar dessa felaktiga beslut och lämnar denna hårt prövade familj i fred, framför allt för barnens skull. Till ledamöterna i Nora socialnämnd vill jag ge rådet att läsa Birgitta Wolfs bok om Alexander Aminoff fallet. Det ärendet slutade med att Svenska staten fick betala skadestånd i Europadomstolen och många paralleller finns med Nora-ärendet.

   

  Den norska familjen i Nora

  Till Pågående Rättsfall

  Tillbaka till Artikelindex

  Arkiv

   

   

Powered by AIS