Swedish

Välj ditt språk

Huntford och Europakonventionen
Av Jacob W.F. Sundberg, professor emeritus

 

 

huntford_och_europakonventionen

 

 

FÖRORD

Min akademiska tid inföll mellan disputationen 1961 och 'tvångsomhändertagandet' av övningen Sporrong Lönnroth 2003. Det är sålunda en pe­riod som jag personligen genomlevt och som karakteriseras av att hägerströmianernas slogan "det finns inga rättigheter" som dominerade helt när jag började, förbytts i sin motsats att "mänskliga rättigheter skall genom­syra all svensk politik" som blivit förhärskande slogan när jag slutade. Under denna period blev jag 'Sveriges mest kända icke-person' som någon formulerat det. Mina erfarenheter under perioden överensstämmer påfal­lande med engelsmannen Roland Huntfords iakttagelser från 1970 om hur det blivit i Sverige. När jag tillträdde professuren i allmän rättslära samma år trodde jag på dialogen i 'de lärdas republik': "säga vad man vill om akademiskt tankeutbyte så lyssnas där i alla fall" påstod jag för invigningsbankettens gäster när professuren inleddes. Huntford kunde talat om för mig att jag hade fel, för det hade jag; jag blev således i stället Sveriges mest kända icke-person! Som av texten i denna bok kommer att framgå bedrog jag mig totalt på den akademiska dialogen. I dess ställe fann jag mig indragen i en evig kamp med den svenska nomenklaturen, - för att bruka en ganska träffande parallell till sovjetiska förhållanden. Bland de yttre uttrycken av mera minnesvärd art för den kampen kan nämnas dispyten 1970 med mina kolleger i hovrätten, levandegjord i TSA av hovrättslagmannen Per-Erik Fürst. JK:s reprimander 1984 för att jag 'hotade' mina studenter med mina antydningar att de skulle få vara med i den kommande rättegångsövningen, och slutligen del totala ointresset inom nomenklaturen på Svensk Juristtidning på 1990-talet inför min diskussion av de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen. Uppgiften blev därför att på något vis tränga genom detta nomenklaturans skal och reformera den inifrån.

 

Medlet att göra detta var Övningen Sporrong Lönnroth. Detta är en bok om hur det gick till.

 

Stockholm den 2 augusti 2007 Jacob W. F. Sundberg

 

Huntford och Europakonventionen
Jacob W.F. Sundberg

 

 

huntford_och_europakonventionen

 

I ljuset av den svenska förträngningskulturen och dess bekämpande genom övningen Sporrong Lönnroth

 

1971 utkom Huntford med boken "The New Totalitarians". Det är en bok byggd på hans mångåriga erfarenheter av Sverige och dess system, och han analyserar det svenska systemet med ideliga jämförelser med Sovjetunionen, George Orwells "1984" och Aldous Huxley´s "Brave New World". En svensk version med titeln "Det blinda Sverige", översatt av Åke Ohlmarks, utkom på förlaget Tema 1972. Det finns också versioner på norska, finska, danska, tyska, franska och portugisiska, varför man förvisso kan säga att Huntfords redovisning fått mycket betydande uppmärksamhet i denna världen.

Nu, 35 år efteråt får Huntfords arbete en sjusärdeles significans som plausibel förklaring till ett otal fenomen som yppats under den förflutna tiden, särskilt förträngningskulturen och betydelsen i Sverige av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, ävensom betydelsen av de insatser som gjorts, mer eller mindre lyckosamt, för att bryta upp förträngningskulturen som sådan med hjälp av just Europakonventionen.

 

Hägglunds förlag och Institutet för offentlig och internationell rätt nr 148

 

ISBN 9789171231413. Format: 142 sidor häftad, 155 x 225 mm

Pris 179 kr


Böcker

 

Artiklar

Huvudsidan

 

 

Powered by AIS