Swedish

Välj ditt språk

"Vräkningarna sker med socialtjänstens goda minne"
Av Rolf Nilsson, Föreningen Stockholms hemlösa

 

 

 

 


Rolf Nilsson är ordf. i Föreningen Stockholms hemlösa. Föreningen Stockholms hemlösa är en relativt nystartad förening. Föreningen har funnits i ca 3 år. Inlägget är tidigare publicerat I Internationalen den 9 februari 2006.


Det återges här med författarens benägna tillstånd.


Webbmasters kommentar:
Problemen som de hemlösa möter i sina kontakter med socialtjänsten, som ju skall vara "den hjälpande myndigheten", är inte så olika de problem som möter föräldrar vars barn blir onödigt tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade. Hjälpsökande föräldrar utsätts för olika slags förnedrande och kränkande behandlingar av socialtjänstens personal och i många fall har de blivit hemlösa just på grund av den förföljelsen som socialsekreterarna har utsatt dem för.

Man kanske frågar sig då vad som händer med barnen. Genom att göra föräldrarna hemlösa, kan socialtjänsten lättare tvångsomhänderta och fosterhemsplacera deras barn.

.

 

 

Socialtjänsten har enligt lag rätt att gå in och stoppa en vräkning genom att ta på sig betalningsansvar för den aktuella bostaden. Varför använder sig inte socialarbetare av denna lagstiftning i sitt arbete? frågar Rolf Nilsson.

4 400 hushåll vräks varje år i Sverige. Det finns paragrafer som socialtjänsten skulle kunna hänvisa till, för att hindra hyresvärden från att genomföra vräkningarna.

Vi i föreningen Stockholms hemlösa skulle vilja fråga vår "hjälpsamma" socialtjänst om det ingår i deras uppdrag att hjälpa till med att vräka människor.

Det har i genomsnitt genomförts 4 400 vräkningar sedan millenniumskiftet varje år i Sverige. En gissning är att antalet personer som berörts av vräkningarna är mycket högre. Nämnas kan också att mellan 1 500 och 2 000 barn årligen berörs av dessa vräkningar. Vart tar alla dessa barn vägen?

85 procent av vräkningarna sker på grund av sena eller uteblivna hyresinbetalningar. Men när en hyresvärd bestämt sig för att vräka en hyresgäst finns, med stöd av hyreslagen, en skyldighet att underrätta socialnämnden om vräkningsbeslutet och anledningen till detta. Socialtjänsten har vidare i hyreslagstiftningen givits ett starkt juridiskt kort, som kan spelas ut mot hyresvärden i den socialt allvarliga situation som en vräkning kan leda till att den/de vräkta hamnar i.

Med stöd av jordabalken (1970:994) (JB) 12:44 st 4 p1 kan myndigheten åta sig betalningsansvaret för den aktuella bostaden, med resultatet att vräkningen stoppas, oavsett vilken inställning den aktuella hyresvärden har. Ett sådant åtagande fråntar inte hyresgästen ansvar för hyresinbetalningen, men hyresvärden får en solvent (betrodd, kreditvärdig) motpart (prop.1992/93:115).

Paragrafen är eller skulle kunna vara ett kraftfullt verktyg i socialt arbete med vräkningshotade hushåll. Socialtjänsten bör genom vräkningsmeddelandet från hyresvärdarna ha haft kännedom om alla de vräkningar som skett under 2000-talet, men har av något skäl valt att inte aktualisera JB 12:44 st 4 p1 och "rädda" situationen.

Vräkningarna har med andra ord skett med socialtjänstens goda minne. Varför?

 

 

VÄGEN TILL HEMLÖSHET
Av Maja-Stina Ahlzén

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS