boktips_barns_utsagor_i_utredningar_vid_misstanke_om_brott

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord 3

VETENSKAPLIGGÖRA BARN OCH BARNDOM? 5
Om barnperspektiv och barns perspektiv
i forskning och praktik
av Birgitta Qvarsell

DEN VITTNESPSYKOLOGISKA UTSAGEANALYSEN 27
OCH DEN HERMENEUTISKA TRADITIONENS
TVÅ GRUNDLÄGGANDE PARADIGM
av Anders Gustavsson

En klassiker inom vittnespsykologin: 49
TROVÄRDIGHETSUTREDNINGARNAS
METODIK (Ur Svensk Juristtidning 1956)
av Arne Trankell

DÅ BARNS UTSAGOR LAGTS TILL GRUND FÖR 71
MISSTANKE OM BROTT
Att skilja mellan existentiell och
historisk verklighet
av Ulla Sjöström

SEXUELLT ÖVERGREPP? 85
Kommentarer till en utredning angående utsagor lämnade av
en fyraårig flicka i ett fall av misstänkt sexualbrott
av Monica Ellheden-Schedin

PSYKOLOGIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN 123
Om psykologers medverkan i rättsliga utredningar
av misstänkta sexuella övergrepp mot barn
av Astrid Holgerson

EN MINNESBILD INPLANTERAS 143
av Nils Wiklund

RESPONSIVITET HOS BARN l FÖRHÖRSSITUATIONEN 169
En diskussion av förhörets roll vid misstanke om sexuella
övergrepp mot barn: principer och exempel
av Erik Fredin

FORSKNING OM FÖRHÖR MED BARN 195
av Anita Cederström

PRESENTATION AV FÖRFATTARNA 213

ISSN 1104-8948

PRESENTATION AV FÖRFATTARNA

Anita Cederström är fil dr, leg psyk och universitetslektor vid pedagogiska institutionen i Stockholm. Under våren 1996 kommer Anita också att tillträda en universitetslektorstjänst med inriktning på utvecklingspsykologi vid institutionen för pedagogik och psykologi i Linköping. Anita har utvecklingspsykologi som huvudsakligt forskningsområde men deltar också i forskning som handlar om personlighetsdiagnostik. Anita har haft ett flertal sakkunniguppdrag både vad gäller vittnespsykologiska utredningar och granskning av andra psykologiska utredningar.

Monica Ellheden-Schedin

Legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi, har arbetat som lärare vid Stockholms universitets pedagogiska institution. Hon har undervisat vid olika utbildningar inom kommun och landsting i främst barn- och ungdomspsykologi. Inom den psykiska barn- och ungdomsvården och dess konsultverksamhet i barn- och mödrarvård har hon arbetat med utredning, psykodiagnostik och behandling. Monica Ellheden-Schedin har bedrivit forskning om ungdomsutveckling och på domstolsuppdrag utfört vittnespsykologiska utredningar. Hon arbetar nu med sin doktorsavhandling i vilken temat utredning av misstänkta sexualbrott mot barn problematiseras.

Erik Fredin

Socionom och fil dr i pedagogik (1993). Hans forskningsintresse har främst fokus på kommunikation. Han har under många år - parallellt med arbete på Barnbyn Skå - forskat om samtal i olika miljöer. Avhandlingen behandlade "Dialogen i socialt arbete". Forskar f n med barnintervjuer (anslag från SFR) och planerar ett projekt som rör sexövergrepp mot barn. Artikeln i antologin exemplifierar efter vilka linjer forskningen kommer att bedrivas.

Anders Gustavsson

Docent i pedagogik. Han är föreståndare för Vittnespsykologiska forskningslaboratoriet vid pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, där han genomfört ett 35-tal vittnespsykologiska utredningar. I sin forskning intresserar han sig dessutom för påverkan och lärande inom området hälsa/sjukdom, normalitet/avvikelse och handikapp.

Astrid Holgerson är fil dr i pedagogik. Efter sin utbildning i vittnespsykologi 1976-77 var hon medarbetare till professor Arne Trankell till dennes bortgång 1984, varefter hon var föreståndare för det vittnespsykologiska forskningslaboratoriet till 1993. Hon ingår nu i laboratoriets styrgrupp. Hon har själv utfört samt handlett ett stort antal vittnespsykologiska utredningar i brottmål, främst incest- och övergreppsmål. Hennes forskning fokuserar problematiken i gränslandet mellan juridik och psykologi och därmed sammanhängande rättssäkerhetsfrågor. Hennes avhandling: FAKTA I MÅLET - vittnespsykologins bidrag vid bedömning av sakfrågan i enskilda rättsfall" behandlar tillämpad vittnespsykologi.

Birgitta Qvarsell

Professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat med forskning om barns utveckling i relation till skola och barnomsorg, men har under senare år skiftat fokus till barns kultur som villkor för deras socialisation och utveckling. Inom ett tvärkulturellt program om barnkulturella villkor ägnar hon sig också åt s k gatubarns kultur och liv och de forskningsmetodiska problem som detta område aktualiserar.

Ulla Sjöström

Docent i pedagogik, leg psykolog och psykoterapeut samt utbildad vittnespsykolog och medlem av styrgruppen för det vittnespsykologiska forskningslaboratoriet. Hon är universitetslektor vid Högskolan i Örebro men arbetar sedan 1988 som forskningshandledare vid Örebro läns landstings habiliteringsförvaltning. Hennes forskning fokuserar förutsättningar och hinder för kommunikation mellan människor i olika livssituationer och med olika perspektiv.

Arne Trankell

Pionjär för vittnespsykologin i Sverige, som utarbetat den formella strukturanalysen, dog 1984. Vi återger här hans presentation av sig själv vid den första internationella konferensen om vittnespsykologi 1981 - THE STOCKHOLM SYMPOSIUM ON WITNESS PSYCHOLOGY - vilken han initierat och ledde.

Born in 1919. Professional psychologist since 1947. PhD. in 1949. Dr. of Philosophy (psychology) in 1951 and assistant professor of psychology in Gothenburg 1951-1956. Since 1957, professor of educational psychology at the University of Stockholm. Has appeared as expert witness in a number of famous criminal cases in Sweden. Published several books on witness psychology, prejudices, behavior genetics, aviation psychology etc.

Nils Wiklund

Leg. psykolog, docent i psykologi särskilt rättspsykologi och specialist i klinisk psykologi. Han har tidigare arbetat bland annat inom rättspsykiatrin och kriminalvården. Hans forskning har fokuserat på rättspsykologiska frågor, bland annat rörande brandanläggare. Utbildning i vittnespsykologi både vid Lunds och Stockholms universitet. Vittnespsykologiska granskningsuppdrag åt Socialstyrelsens rättsliga råd och åt domstolar. Han arbetar nu på heltid med vittnespsykologiska sakkunnigutredningar, vanligen utsagepsykologiska utredningar rörande tillförlitligheten i barns utsagor.

Powered by AIS