Swedish

Välj ditt språk

 

 

KAMMARRÄTTEN MEDDELAR PRÖVNINGSTILLSTÅND

 

 

KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM

Sid 1 (1)

PROTOKOLL

2001-03-14 Föredragning i Stockholm Mål nr 1173-2001

Aktbilaga 3

Avdelning 5

Rotel 3

 

RÄTTEN

lagmannen Marja Regner

kammarrättsrådet Kerstin Belfrage, referent

 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

kammarrättsnotarien Anders Nilsson

 

KLAGANDE

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, Box 8077, 424 12 Olofstorp

 

MOTPART

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Länsrättens i Stockholms län beslut den 29 januari 2001 i mål nr 9590-00

 

SAKEN

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); nu fråga om prövningstillstånd

 

___________________________________

 

Målet föredras, varefter kammarrätten fattar följande

 

BESLUT

 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

 

Beslutet får enligt 33 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte överklagas.

 

Anders Nilsson

 

Protokollet uppvisat färdigt och beslut meddelat den 26 mars 2001

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Box 2302 Birger Jarls torg 13 08-7003800 08-14 98 89

 

 DI-tillsynsärende

Den anonyma anmälan

DI-författningssamling

NKMR:s yttrande

DI-beslut 2000-05-19

NKMR:s begäran om besvärshänvisning

DI:s brev 2000-05-25

NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning

Personuppgiftslagen - Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott

Komplettering av NKMR:s talan i länsrätten

Länsrätten i Stockholm beslut 2001-01-29

NKMR:s överklagande av Länsrättens beslut

Datainspektionens yttrande 2001-05-07 till Kammarrätten i Stockholm

Tillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och Yttrandefriheten

Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS