Swedish

Välj ditt språk

1 (2)

Mål nr 2316-05

REGERINGSRÄTTEN         PROTOKOLL                             Avdelning I

                                                   Dag för beslut

                                                   2007-05-24

                                                   Stockholm

 

 

 

 

 

 

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD

Sandström

 

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE

Regeringsrättssekreteraren Olsson

 

KLAGANDE

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, 855102-0053

Ströms väg 37

424 71 Olofstorp

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Kammarrättens i Stockholm dom den 30 mars 2005 i mål nr 1872-04

 

SAKEN

Tillsyn enligt personuppgiftslagen; fråga om prövningstillstånd

 

---------------------

 

Målet föredras.

 

Regeringsrätten fattar beslut.

 

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS BESLUT

 

Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan

 

 

Dok.Id 35657

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postadress                                Besöksadress                           Expeditionstid                           Telefon

Box 2293                                    Birger Jarls torg 5                     09:00-12:00                                 08-6176200

103 17 Stockholm                                                                         13:00-15:00                                 Telefax

                                                                                                                                                            08-617 62 58


 

 

prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2).

 

Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd.

 

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

 

 

Marie Olsson

 

Föredraget 2007-05-16

 

Uppvisat och lämnat för expediering 2007-05-24

 

 

 

DI-tillsynsärende

 

Den anonyma anmälan

 

DI-författningssamling

 

NKMR:s yttrande

 

DI-beslut 2000-05-19  

 

NKMR:s begäran om besvärshänvisning

 

DI:s brev 2000-05-25

 

NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning  

 

Personuppgiftslagen - Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott

 

Komplettering av NKMR:s talan i länsrätten

 

Länsrätten i Stockholm beslut 2001-01-29

 

NKMR:s överklagande av Länsrättens beslut

 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i beslut 2001-03-14

Datainspektionens yttrande 2001-05-07 till Kammarrätten i Stockholm

NKMR:s yttrande 2001-05-29 över Datainspektionens yttrande till Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten beslutar att återförvisa NKMR:s överklagande av Datainspektionens beslut till Länsrätten för sakprövning
beslut 2002-01-23

 

Länsrättens dom 2004-02-05

 

Komplettering av NKMR:s överklagande till Kammarrätten i Stockholm, 2004-05-24

 

Kammarrätten i Stockholm beslutar om prövningstillstånd för NKMR:s överklagande. 2004-10-29

 

Datainspektionens yttrande 2004-12-16 till Kammarrätten i Stockholm                

NKMR:s yttrande 2005-01-12 över Datainspektionens yttrande till Kammarrätten i Stockholm    

 

Kammarrättens dom 2005-03-31 

 

NKMR:s överklagande till Regeringsrätten, 2005-04-11

 

Komplettering av NKMR:s ansökan om prövningstillstånd till Regeringsrätten, 2005-08-19

 

 

Tillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och yttrandefriheten

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS