Debattinlägg angående Alva Myrdal

 

Låt oss inte hyckla om välfärdens svarta kapitel                      

Av "fritänkare och rättsmedveten"

 

 

I mars 2002 höll Uppsala Universitet en konferens om Alva Myrdal med anledning av 100 års dagen av hennes födelse. Den hade karaktären av en hyllningskonferens jfr konferensens hemsida på nätet (www.pcr.uu.se) där Alva Myrdal framställs som en modern tänkare, jämlikhetsivrare mm.

Däremot kan man inte läsa någon kritik mot hennes inställning till tvångssteriliseringar eller att hennes misslyckade familjepolitiska gärning lett till att både individers och familjers rättigheter satts ur spel till förmån för sociala myndigheters kontroll. Det är stötande att man framställer Alva Myrdal som en humanist och människorättsaktivist så här felaktigt och okritiskt . Man kunde vänta sig bättre av Uppsala Universitet i allmänhet och Institutionen för Fred och Konfliktforskning i synnerhet (vilka var konferensvärd).

NKMR brukar inte publicera artiklar med pseudonym. Av högst speciella skäl gör vi ett undantag för den här artikeln.

Artikeln är tidigare publicerad i Universitetstidningen ERGO nr 5, 2000. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

Det har nyligen hållits en konferens om Alva Myrdal och det är minst sagt förvånande och  stötande att hon så okritiskt och onyanserat framställts som en humanist och människorättskämpe av stora mått. Det är bara att instämma i Fredrik Hardts debattinlägg i  Ergo nr 4, 2002 ”Tala ut om Alva Myrdals vilja till att sterilisera”. Alva Myrdal har till stor del varit med och format efterkrigstidens social- och familjepolitik som, på olika sätt, alltför ofta, har kränkt individers och familjers rättigheter. Det inbegriper alltifrån tvångssteriliseringar och långa tvångsinskrivningar på psykkliniker till felaktiga omhändertaganden av barn och därigenom av sociala myndigheter påtvingad splittring av sina familjer m.m. För alla dessa människor som blivit drabbade framstår konferensens beskrivning av Alva Myrdal som ett slag i ansiktet då deras mänskliga rättigheter har kränkts på ett brutalt sätt. Staten och sociala myndigheter har varit allsmäktiga uttolkare av hur inriktningen på det privata livet skulle utformas för att dana goda kollektiva samhällsmedborgare. I denna iver har man brustit i respekt för människors och familjers integritet och rättighet att skilja sig från mängden. Om medborgare inte låtit sig vallas in i denna social-totalitära fålla har det många gånger fått tragiska konsekvenser för de enskilda. Ett exempel på detta är att allt fler fall har drivits till Europadomstolen i Strasbourg där Sverige har fällts för att inte respektera den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Vi har i denna domstol bl.a. utmärkt oss för att lättvindigt och på felaktiga grunder tvångsomhändertagit barn och splittrat familjer. Många beslutsfattare i socialnämnder och övrig personal på olika socialförvaltningar runt om i landet, som skall handlägga dessa frågor, är inte tillräckligt insatta i europakonventionen eller övriga internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige undertecknat och ratificerat. Konsekvensen blir då en oförmåga att implementera dessa konventioners intentioner i det dagliga arbetet på förvaltningarna. I Alva Myrdals och socialdemokratins  doktriner, är den svenska sociala välfärdsmodellen den bästa av världar. Arbetarrörelsen borde på allvar ifrågasätta denna doktrin, främst p.g.a. att det är deras egna som kränkningarna huvudsakligen drabbar. Nu var konferensen dock inte ett socialdemokratiskt verk om en av sina portalfigurer, utan hölls på Uppsala Universitet och man kunde förväntat sig en mer allsidig och kritisk granskning av Alva Myrdal. Den svenska välfärdsmodellen har sina svarta kapitel och nämnda delar av social- och familjepolitiken är tyvärr exempel härpå. Låt oss inte hyckla om detta.

 

 

Angreppen på familjen

 

Svensk familjepolitik en väg mot totalitarism. Intervju med Lennart Hane 

 

Advokat Lennart Hanes skrivelse till justitieministern och socialministern angående skadestånd för LVU-offren.

Tvångssterilisering i går - Tvångsomhändertagande i dag

Fortsättningen på tvångssteriliseringarna

 

Tvångssterilisering/Tvångsomhändertagande

 

Tillbaka till Artiklar

 

.

 

 

 

 

 

Powered by AIS