JO kritiserar socialtjänsten

”Rättssäkerheten är av grundläggande betydelse”

Av Jan L Lindgren

 

 

Jan L Lindgren var journalist på Östgöta Correspondenten när artikeln skrevs.

Artikeln är tidigare publicerad i Östgöta Correspondenten den 16 september 2002, i sektionen Dagens debatt. Den återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

 

LINKÖPING

 

Bristande dokumentation i samband med handläggning av ett ärende är inte acceptabelt och ett hot mot rättssäkerheten. Det anser

justitieombudsmannen (JO), som riktar kritik mot socialtjänsten i Linköping.

 

Kritiken kommer efter en anmälan mot sociala förvaltningen och socialnämnden i Linköpings kommun och gäller bristande dokumentation vid

handläggningen av ett LVU-ärende (LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).

 

Men JO ifrågasätter även dröjsmålet att underrätta föräldrarna om att deras barn skulle tvingas byta familjehemsplacering.

 

Underrättades inte

Det var hösten 2000 som två LVU-placerade barn skulle omplaceras eftersom det dåvarande familjehemmet avsagt sig uppdraget. I november

inledde socialnämnden en utredning enligt socialtjänstlagen, men föräldrarna fick ingenting veta trots att nämnden är skyldig att underrätta vårdnadshavare när utredning inleds. Inte förrän januari året därpå informerades föräldrarna att omplacering var aktuell. Då var utredningen i det närmaste slutförd.

 

Handläggaren höll inne med informationen av hänsyn till de båda barnen. De skulle nämligen tillbringa julhelgen i föräldrahemmet, och då mammans

psykiska obalans kunde gå ut över dem valde socialsekreteraren att tiga.

 

Barnen sätts främst

JO Kerstin André uttrycker en viss förståelse för socialsekreterarens sätt att resonera och har också valt att avstå från direkt kritik vad

gäller den delen av handläggningen, trots att hon anser att det finns skäl att ifrågasätta agerandet.

 

Rättssäkerhet

-- Det är svårt att avgöra vad som är rätt och fel i sådana här fall, men rättssäkerheten är av grundläggande betydelse, säger Kerstin André,

och anser att det inte var försvarbart att hålla föräldrarna ovetande under så lång tid som skedde.

 

Intressekonflikt

Arne Linder, kanslisekreterare vid sociala förvaltningen i Linköping, är inte personligen insatt i ärendet men förklarar ändå vad som gäller

generellt sett.

 

-- När det blir en intressekonflikt mellan barn och förälder har socialtjänsten ett ansvar att tillvarata barnens intresse framför föräldrarnas. Det är en grundprincip vi har, säger han.

 

Ska dokumenteras

JO:s egentliga kritik ligger i den bristande dokumentationen av handläggningen. Enligt socialtjänstlagen ska det som framkommit i en utredning ”tillvaratas på ett betryggande sätt”. Samma lag stadgar också att handläggning som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling måste dokumenteras.

 

I det aktuella fallet antecknades exempelvis inte överväganden som sociala förvaltningen gjorde eller åtgärder som vidtogs sedan familjehemmet meddelat att de avsåg att säga upp sitt uppdrag. Handläggarens förklaring att hon eftersatte underrättelseskyldigheten av hänsyn till barnen gick inte heller att finna i dokumentationen.

 

Svår arbetssituation

Den kritik JO riktar mot handläggningen är av ”normalgrad”.

 

-- Nu kom ingen direkt till skada på grund av den bristande dokumentationen. Om så varit fallet hade det blivit fråga om allvarlig

kritik, säger Kerstin André.

 

Arne Linder anser kritiken vara helt befogad. Han delar JO:s uppfattning att det är ett absolut krav att överväganden och åtgärder ska kunna gå

att utläsa av dokumentationen.

 

-- Men ibland räcker tiden kanske inte till för handläggaren. Vi har haft en väldigt pressad arbetssituation i några år, men själva ärendena

har inte blivit lidande, intygar han.

 

 

 

JO-anmälan mot Linköpings kommun

 

Komplettering av JO-anmälan mot Linköpingskommun

 

Yttrande över socialtjänstens yttrande till JO

 

Artiklar om Linköpingsfallet

Föräldrar till tvångsomhändertagna barn polisanmäler socialtjänsten

Jurist JO-anmäler socialen i Linköping

Nu skiljer man på Jens och Johan

Myndigheterna misshandlar barnen

Är vissa barn värdelösa?

Stackars pojkar

Socialen: Man uttalade dödshot mot tjänsteman

Annan intressant läsning

LVU - Barnmisshandel i lagens namn

Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling?

 

Tillbaka NKMR:s Artikelsektion

 

Till NKMR:s Artikelarkiv

 

Tillbaka till Justititombudsmannen

 

 

 

 

Powered by AIS