Omhändertagande av barn kostar 10 miljarder om året!
Av Birger Hjelm

 

 

Birger Hjelm är jägmästare, free lance skribent och ordförande i föreningen Samhällets styvbarn.

 

Artikeln är tidigare publicerad i Contra nr 3, 2005. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Kostnadstrenden är kraftigt stigande sedan flera år när det gäller omhändertagande av barn. År 2003 översteg samhällskostnaderna för insatser till barn och ungdomar för första gången 10 miljarder kronor per år, närmare bestämt 10,6 miljarder kronor. Samhällets kostnadsökning från året innan var hela 800 miljoner kronor. Av dessa totalt 10,6 miljarder kronor utgör kostnader för ”Institutionsvård/familjehemsvård” cirka 7,6 miljarder kronor och fördelar sig mellan Institutionsvård (kostnad cirka 4,6 miljarder) till exempel HVB-hem (Hem för Vård och Boende) och familjehemsvård (kostnad cirka 3 miljarder).

De resterande cirka 3 miljarder kr är kostnader att hänföra till olika former av ”öppna insatser” till exempel kontaktfamiljer, kontaktpersoner, stödfamiljer, strukturerade öppenvårdsprogram och annan liknande verksamhet samt olika former av allmän dagverksamhet.

Den övervägande delen av denna enorma summa består alltså huvudsakligen av arvoden och ersättningar till, främst HVB-hem och fosterhem, varav de flesta är privata aktörer. Den genomsnittliga ersättnings- och arvodesnivån är för varje dygn per barn/ungdom i HVB-hem cirka 3.500 kr och till familjehem cirka 800 kr. Vid flera och långvariga placeringar börjar det snabbt bli mycket stora pengar det rör sig om. Förutom de rent mänskliga och moraliska aspekterna av detta samhällsproblem som omtalats ovan så är det naturligtvis också ett enormt stort slöseri med allmänna skattemedel.


Samhällets kostnader för omhändertagande av barn och ungdom ökar kraftigt
Av Birger Hjelm

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS