TVÅNGSSTERILISERING/TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE AV BARN

 


I mitten av augusti 1997 skrev kulturredaktören Maciej Zaremba en internationellt uppmärksammad artikelserie i Dagens Nyheter angående tvångssteriliseringar i Sverige och folkrenhets ideal under efterkrigstiden. Lagen om tvångssterilisering utmönstrades ur svensk lag år 1976 - dvs 31 år efter Hitlertysklands fall.

 Kopplingen tvångssterilisering/tvångsomhändertagande av barn är uppenbar för varje uppmärksam iakttagare av det svenska folkhemmet. NKMR sände följande brev till socialministern. Socialministern ser dock inte kopplingen som framgår av hennes svar som återges nedan.

 

 

******************

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna
Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Box 8077 S-424 12 OLOFSTORP, Sverige.
Tel. 031 - 70 20 385, Fax. 031 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053
Pg. 444 88 81 -5

 

1997-08-29

Socialminister Margot Wallström
Regeringskansliet
Fax nr 08 - 723 11 91

 

ÖPPET BREV TILL SOCIALMINISTERN MARGOT WALLSTRÖM

ÄRENDE: TVÅNGSSTERILISERING/TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE

Debatten om tvångssterilisering har sin nödvändiga förlängning i debatten om LVU dvs tvångsomhändertagande av barn. Det är samma ideologi, samma människosyn som är vägledande för socialarbetarna och deras lydiga medarbetare inom psykolog- och psykiatrikerkårerna. Dessa tre yrkeskategorierna har tolkningsföreträde.

Det är sedan 1976 förbjudet att tvångssterilisera i Sverige. Man har därför låtit de 'olämpliga' människorna föda barn som sedan tvångsomhändertagits med anförande av "barnets bästa, "brister i hemmet", m m.

Ett exempel på detta är fallet Stig och Gun Olsson i Göteborg som ådragit Sverige två fällande domar i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Makarna ansågs av socialarbetarna att ha låg IQ, och deras barn tvångsomhändertogs och spreds ut över landet. Makarna Olssons ombud, Jur. kand Siv Westerberg, lät testa intelligensen hos sina uppdragsgivare, som befanns ha fullt normala IQ-värden.

Den diskriminering av mor- och farföräldrar och släktingar som de sociala myndigheterna gör sig skyldiga till när barn behöver ett annat hem än föräldrahemmet är också den ett uttryck av samma ideologi. De sociala ingenjörerna i folkhemmet har under lång tid vinnlagt sig om att skapa idealmänniskan, genom att klippa av de tvångsomhändertagna barnens rötter och placera ut dem hos främmande människor i främmande miljöer.

Det är mycket viktigt att tvångsomhändertagande av barn ses som en förlängning av 'folkrenhetsideologierna'.

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna har bildats för att väcka opinion mot de ideologiskt betingade tvångsomhändertagandena av barn i de nordiska länderna.

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna kräver att den statliga utredningen angående skadestånd för de som har varit offer för tvångssterilisering skall utvidgas till att omfatta de tvångsomhändertagna barnen och deras familjer - men NKMR kräver framförallt en omedelbar återförening av de i onödan splittrade familjerna.

Med vänlig hälsning

Ruby Harrold-Claesson,
Jur. kand
Ordf. för NKMR

 

*********************

Här följer Socialministerns svar. Svaret medföljdes av Kommittédirektiv - Steriliseringar
(Dir 1997:100)

REGERINGSKANSLIET    1997-12-19     S97/6187/S

Socialdepartementet 
Departementschefen    
Margot Wallström       

Ruby Harrold-Claesson
Nordiska Kommittén för Mänskliga
Rättigheter - NKMR
Box 8077
424 12 OLOFSTORP

  


Bästa Ruby!

Tack för Ditt brev i anslutning till debatten om tvångssteriliseringarna.
Ditt och många andras brev har hjälpt mig att få en bild av vad som har
skett och de starka reaktioner detta väcker i dag.

Regeringen beslutade den 4 september att tillkalla en särskild utredare för
att allsidigt belysa de politiska beslutsfattarnas, myndigheternas, forskar-

samhällets och den medicinska professionens ställningstaganden och an-
svar vad gäller tillkomsten och tillämpningen av den steriliseringslagstift-
ning som var i kraft i Sverige från 1930-talet fram till dess att den nuva-
rande steriliseringslagen trädde i kraft år 1976.

Regeringen anger i direktiven (Dir 1997:100) till utredaren bl.a. att det är
angeläget att en kartläggning görs av hur omfattande verksamheten var
och på vilka indikationer steriliseringarna utfördes. I direktiven anges
också att det är angeläget att de som steriliserades mot sin vilja eller på
någon annans initiativ får gottgörelse av samhället. Den särskilde utreda-
ren skall överväga principerna för en sådan gottgörelse. förslaget till er-
sättning och hithörande frågor skall redovisas med förtur.

Regeringen har gjort bedömningen att utredningen inte bör ta ställning
till tvångsomhändertagande av barn.

Till särskild utredare har förordnats f.d. universitetskanslern Carl-Gustaf
Andrén. Uppdraget i sin helhet skall vara slutfört senast den 1 juli 1999.

Med vänlig hälsning

Margot Wallström

 

Angreppen på familjen

 

Svensk familjepolitik en väg mot totalitarism. Intervju med Lennart Hane 

 

Advokat Lennart Hanes skrivelse till justitieministern och socialministern angående skadestånd för LVU-offren.

Tvångssterilisering i går - Tvångsomhändertagande i dag

Fortsättningen på tvångssteriliseringarna

Tillbaka till Rapporter

 

 

 

Powered by AIS