Swedish

Välj ditt språk

 

Varför tar svenska domstolar inte lärdom?

av medicine doktor, psykiatern Rudolf Schlaug

Väsentligt att ingen döms utan nykter prövning

 

 

Envar som blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktas som oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts." Så lyder Artikel 6 punkt 2 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Artikeln är tidigare publicerad i Medborgarrätt 3/95 och återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 • "Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta..."

  Dessa vördnadsbjudande ord i 1809 års Regeringsform med anor från senmedeltiden övergavs när vår nuvarande författning antogs år 1974. Men förpliktelserna torde ha övertagits av den nya suveränen, folket, med riksdagen som dess främsta företrädare.

  Advokaten Per Svensson i Njurunda, mera känd som brottaren-advokaten Pelle Svensson, yrkar i sin bok Skymningslandet att en medborgarkommission skall tillsättas för att granska en serie brottmål rörande sexövergrepp där det finns anledning befara att oskyldiga dömts till ofta långa fängelsestraff. Hans korta referat ger oroande inblickar i annars hemligstämplade rättegångar. Domstolar, menar Svensson, kräver inte längre bevis för fällande dom utan dömer på "trovärdigheten" hos målsägaren.

  Några spektakulära rättsfall visar att Svensson har rätt. Det har också i några fall erkänts av rättsväsendet genom att den dömde sent omsider fått resning. Finns det några grundläggande brister i rättsprocessen, hur fungerar de högsta instanserna, hovrätter, riksåklagare och Högsta domstolen? Är ansvariga politiker, särskilt justitieministrar, ointresserade?

  Varför har t.ex. inte Stålbröstmålet i Umeå, där en oskyldig man dömdes till tio års fängelse, föranlett en officiell undersökning hur detta blev möjligt? Verkligt kusligt är det att en i detalj likartad process i Södertälje inte ledde till upprättelse, inte ens efter resning. I det målet figurerade till stor del samma personer som fått Umeåmålet att haverera.

  Varken hovrätt eller Högsta domstolen hade tagit lärdom av det skedda, inte heller den rättspsykiater inom vars särskilda kompetensområde det ligger att analysera psykologiska skeenden.

  Svensson må spekulera om kvinnorörelse eller annat ligger bakom. Väsentligast är att det skall ske en nykter juridisk prövning som inte förleds av masspsykologiska opinioner och indoktrinerade "nätverk", dessa må bestå av kvinnor eller psykologer eller Socialstyrelsetjänstemän. I Storbritannien tillsatte regeringen utredningar, ledda av noggranna och opartiska domare. I Norge granskade Riksadvokaten, motsvarande vår Riksåklagare, den skandalösa Bjugn-processen och gav skarp och riktningsgivande kritik. Följer inte svenska domare vad som händer utanför landets gränser?

   

  Hemligheter och minnen

  Rättsröta vid behandling av misstänkta för sexualbrott

  Incesthysterin och Domstolarna

  Sexualhysterin

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

   

Powered by AIS