Inbjudan till Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR:s möte i Göteborg den 12 juni 1998

Till medlemmarna i Nordisk Kommitté för Mänskliga Rättigheter och till övriga intresserade av problematiken kring familjers och barns mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.

Till medicine studerande vid pediatrikursen, juris studerande vid kurserna i förvaltningsrätt och närstående ämnen och till studerande vid Socialhögskolan

.

Med detta brev kommer kallelse till årsmöte i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter fredagen den 12 juni 1998 klockan 09.00 och i anslutning därtill inbjudan till ett symposium över temat "Onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna" med början klockan 10.00.

Årsmötet såväl som symposiet äger rum i Svenska Arbetsgivarföreningens lokal, Södra Hamngatan 53 i Göteborg (mitt emot sydöstra ändan av Brunnsparken). Lokalen är belägen centralt i Göteborg endast någon minuts gångväg från Göteborgs Central.


Årsmötet är öppet endast för medlemmar medan däremot symposiet är öppet för alla intresserade. Symposiet är avgiftsfritt och det behövs ingen föranmälan för att deltaga.


Som framgår av stadgarna är vår förenings uppgift inte ett till intet förpliktande moraliserande över kränkningar av de mänskliga rättigheterna i avlägsna länder. Vi har i stället tagit som vår uppgift att kritiskt granska de grova kränkningar av de mänskliga, rättigheterna som sker här och nu i de nordiska länderna i samband med onödiga tvångsomhändertaganden av barn. Vårt mål är att tvångsomhändertaganden av barn skall ske endast i yttersta nödfåll och efter noggrann prövning och att nära och täta kontakter mellan barnen och dess biologiska föräldrar alltid ska upprätthållas.


Nu påstår visserligen socialmyndigheterna att de arbetar precis efter dessa principer, men verkligheten ser helt annorlunda ut. En ohelig allians av maktberusade socialarbetare, penninggiriga fosterföräldrar och uppdragsberoende barnpsykiater och barnpsykologer genomför en mängd helt onödiga tvångsomhändertaganden av barn med enda syfte att säkra arbetsuppgifter och inkomster åt sig själva. Och för att säkra dessa på lång sikt bryter man under olika förevändningar helt kontakten mellan barnet och dess biologiska föräldrar.


Därför vänder vi oss i vår inbjudan särskilt till medicine studerande, juris studerande och studerande vid Socialhögskolan, eftersom det är dessa grupper som i sin framtida yrkesverksamhet kommer att möta dessa problem. Vi hoppas på ett talrikt deltagande från dessa grupper.


Symposiet är organiserat med korta föredrag av inbjudna talare och efter varje föredrag ges tillfälle till korta diskussionsinlägg från åhörarna.


Av organisatoriska grunder är till varje inbjudan bilagt ett inbetalningskort för årsavgiften (250 kr) i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter. De medlemmar som redan erlagt årsavgiften kan lämpligen använda inbetalningskortet till att försöka värva en ny medlem. Medlem blir man genom att betala in årsavgiften och ange namn och adress på inbetalningskortet. Men vi påpekar ännu en gång att medlemskap inte alls är en förutsättning för deltagande i symposiet. Symposiet är öppet för alla intresserade.


Som framgår av stadgarna bildades Nordisk Kommitté för Mänskliga Rättigheter den 30 november 1996 på Christiansborg i Köpenhamn. Detta är vårt första årsmöte. Allt arbete i föreningen sker ideellt och utan betalning. Lokalen där symposiet den 12 juni 1998 hålles har vi fått låna gratis och föredragshållarna får inget honorar. Föreningens ekonomi är ansträngd och medlemsavgifterna går helt till omkostnader till porto, telefon och vår hemsida på Internet. På vår hemsida kan intresserade erhålla upplysningar om vår verksamhet.


Vi önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas på talrikt deltagande i årsmötet och symposiet.


Göteborg den 6 maj 1998


Med vänlig hälsning
För Styrelsen

Ruby Harrold-ClaessonJur. kand.
Ordförande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter.

Siv Westerberg
Jur. kand., med. lic.
Styrelseledamot i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Till Programmet för Symposiet

Till verksamhetsberättelsen

Till kassarapporten

Till PROTOKOLLET

Tillbaka till huvudsidan