• Kassörens verksamhetsberättelse för år 1997

Under år 1997 har summan av intäkterna varit 10 230,61 kr varav 8 497,81 kr influtit på föreningens postgirokonto och 1732,80 kr inkommit i kontantkassa.

Utgifterna under år 1997 har varit 2 715,80 kr varav från kontantkassan utbetalats 1732,80 kr och från postgirot 983 kr.

Den 31/12-97 var behållningen på postgirot 7 514,81 kr och behållningen i kontantkassa 0 kr. Föreningens skulder uppgick per den 31/12-98 till 1432,80 kr vilken skuld uppkommit genom att ordföranden innan några pengar kom in till föreningen lånat ut pengar till föreningen för nödvändiga inköp av kontorsmaterial och frimärken med mera. Under 1998 har denna skuld reglerats.

Intäkterna har utöver givet lån från Ruby Harrold-Claesson bestått av medlemsavgifter som inkommit med summan 9 000 kr samt ränta på postgirokontot 4,81 kr.

Utgifterna fördelar sig på utgifter för porto 894 kr och för kontorsmaterial 636,80 kr och för Internetanslutning 842 kr.

Göteborg l juni 1998

Siv Westerberg
jur.kand.
kassör i NKMR


Till verksamhetsberättelsen

Till kallelsen

Till programmet

Tillbaka till huvudsidan