VERKSAMHETSBERÄTTELSE
DEC. 1996 - DEC. 1997

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer har blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på barnbördshuset. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många familjer och så många barn försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa missförhållanden.

Verksamhet

I samband med NKMR:s bildande sände styrelsen en appell till monarkerna i de nordiska länderna. I appellen bad vi Majestäterna göra sitt inflytande gällande och medverka till att de onödigt tvångsomhändertagna barnen i deras resp. länder skulle få tillbringa den instundande Julen med sina nära och kära. Appellen skickades till media i de nordiska länderna men förbigicks med tystnad.

En monark,
Norges Kung Harald, tog upp barnens utsatta situation i sitt nyårs tal. Kung Haralds nyårstal så som det återgivits i Aftenposten 1997-01-02 finns tillgängligt bland tidningsurklippen här i möteslokalen. Jag citerar dock följande ur Kung Haralds tal: "Det sies att vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopior. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskligest. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jag vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av offentlige og private engasjement. Samtidigt kan det ikke gjentas for ofte at det viktigaste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."


Opinionsskapande Verksamhet

I anledning av en artikel med titel 'Utsatta barn får dålig hjälp vid sexmisstankar - Övergrepp kan pågå i familjehem utan att kommuner griper in', publicerad i Svenska Dagbladet den 21 december 1996, skrev NKMR:s kassör jur. kand. Siv Westerberg och ordf. i NKMR, jur. kand. Ruby Harrold-Claesson till riksåklagaren med begäran om utredning och åtal. RÅ:s svar med besked om att skrivelsen föranledde ingen åtgärd kom i december 1997.

I tidningen Arbetet-Nyheterna den 20 januari 1997 inledde Siv Westerberg en debatt om tvångsomhändertagande av barn med utgångspunkt i TV-dokumentären om Dionne-femlingarna i Kanada. Ruby Harrold-Claesson fortsatte debatten med en artikel i samma tidning den 28 januari 1997. Prof. Lennart Sjöberg och Börje Gran m.fl. deltog i debatten som varade ända in i mars 1997. Artiklarna finns utställda i möteslokalen.

Den 26 januari 1997 publicerade Göteborgs Posten en insändare med titel "Tjänstemän bör kunna åtalas" av Ruby Harrold-Claesson. Styrelsemedlemmen antropologen Peter Klevius publicerade artikeln "Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling? Vilket ansvar har samhället för sina ingripanden?" i RFFR tidningen Familjebladet nr 1/97.

Avslöjandena i Striptease i februari 1997 om förföljelsen av familjen Frank i Stenkullen föranledde ordf. i NKMR, att skriva en insändare som publicerades i Lerums Tidningen. Å NKMR:s vägnar sändes ett tacktelegram till Janne Josefsson och hans team.

Den 19 februari 1997 publicerade styrelsemedlemmen Axel Sølvsten en insändare i Uge Bladet med titel 'Menneskerettigheder ..?' där han anförde att den danske utrikesministern uttalade sig kritiskt om mänskliga rättigheter i Kina och andra länder i världen samtidigt som barn i Danmark tvångsomhändertas och förlorar rätten till sina föräldrar och släkt.

I maj 1997 närvarade styrelsemedlemmen jur. kand. Siv Westerberg, vid rättegången mot socialarbetarna i det s k Ahniefallet på Gotland. Siv Westerberg fick en artikel med titel "Klart olagligt att skilja de små tvillingarna från sin mor" publicerad i
Gotlands Allehanda den 13 maj 1997.

Den 19 juli 1997 publicerade den danska tidningen Sjællandske Dagblade en 'Kronik' författad av ordf. i anledning av det till synes onödigt brutala tvångsomhändertagandet av den tio veckor gamla Karina i Møn.

Styrelsen för NKMR var nästan fulltaligt representerad vid det tredje nordiska seminariet i Nordiskt Tvärfackligt Forum för Rättssäkerhet i sexualbrottmål och vårdnadsmål som ägde rum den 6 - 7 september 1997. Temat var Sekretess och Integritet.

Siv Westerberg och Ruby Harrold-Claesson skrev en insändare till The Guardian i september 1997, i anledning av DN-journalisten Maciej Zarembas avslöjanden om tvångssteriliseringarna i Sverige. I denna insändare satte författarna fortsättningstecken mellan tvångssteriliseringar och tvångsomhändertagande av barn. Artiklar med samma innebörd som ordf. sände till Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Arbetet-Nyheterna m.fl. tidningar refuserades. Artikeln finns publicerad på NKMR:s hemsida. Styrelsemedlemmen Peter Klevius fick en liknande insändare publicerad i Expressen den 17 september 1997.

NKMR sände ett brev till socialminister Margot Wallström med begäran om att en utredning kring tvångsomhändertagande av barn skulle tillsättas i samband med den utredning av tvångssteriliseringarna som regeringen beslutat om. Förslaget avböjdes. Å NKMR:s vägnar skickades ett brev till direktör Ove Rören vid socialstyrelsen som gjorde samma koppling - tvångssteriliseringar och tvångsomhändertagande av barn - under Eko-sändningarna den 18 september 1997. Han ansåg emellertid att detta gällde endast de utvecklingsstörda. Ove Rören besvarade ej NKMR:s brev.

I Norge har styrelsemedlemmen Bent Jensen gjort åtskilliga radioprogram om tvångsomhändertagande av barn i de nordiska länderna, under 1997. Bent Jensen har i några program fokuserat på fenomenet där norska familjer flyr till Sverige undan barneværnet medan andra familjer flyr till Norge undan socialtjänsten.

Artiklarna på NKMR:s hemsida visar att våra medlemmar har varit aktiva i som opinionsbildare även innan NKMR påbörjade sin verksamhet.

Möten
Tisdagen den 27 januari 1998, kl. 19.00 höll NKMR-Danmark möte på Christiansborg under följande temata:
1 - Hvorledes forhindrer de sociale myndigheder - i strid med bistandsloven - tvangsfjernede og frivilligt anbragte børn i at blive forenede med deres biologiske familie.
2 - Er behandlanderne tilstrækelig kompetente og dygtige og administreres loven med menneskelig forståelse og barmhjertighed?
3 - Hvorledes forhindres forældrene og børnene i at få et rimeligt forsvar ved sagernes indbringelse for Børn- og Ungeudvalgene, Den sociale Ankestyrelse og Landsretterne.
Mötet var välbesökt.


Administration & organisation

Stadgarna för NKMR upprättades i januari 1997 och NKMR blev registrerad som ideell förening den 14 februari 1997. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR:s adress. Enligt stadgarna skall NKMR också ha en stiftelse vars syfte är att förvalta en fond ur vilken föräldrar vars barn hotas av tvångsomhändertagande eller redan är omhändertagna kan söka medel för opartiska expertutlåtanden. Stiftelsen har lagts på is i väntan på att NKMR konsolideras.

Sedan april 1997 har NKMR postgirokonto och postbox adress. Kostnaderna för dessa redovisas i kassörens berättelse.


Nyval till Styrelsen

Den 16 april 1997, efter telefondiskussioner i styrelsen, invaldes antropologen Peter Klevius, v. Ordf. i PESUE, Finland, till andra vice ordf. i NKMR. Urkunden skickades till samtliga styrelsemedlemmar för undertecknande. Signeringsproceduren gjorde att handlingen kom till Peter Klevius i början av maj 1997.


Styrelsemöten

Förutom telefonmötena i början av april 1997, har NKMR haft ett styrelsemöte på Hotel Esplanaden i Stockholm den 5 september 1997. Vid styrelsemötet beslöts om att sända en resolution angående familjepolitiken i länderna representerade i NKMR till Nordiska Rådet och regeringarna i resp. länderna. Protokollet från styrelsemötet och resolutionen finns att läsa.

Förutom styrelsemötet på Hotel Esplanaden den 5/9 -97, har inga andra styrelsemöten hållits. Detta beror på det faktum att NKMR är en internationell organisation och det är svårt och kostsamt att träffas. Flera andra informella kontakter mellan styrelsemedlemmarna har dock tagits under året.


Medel till verksamheten

Den 9 januari 1997 ansökte NKMR om medel för igångsättning från Riksförbundet för Familjers Rättigheter (RFFR). RFFR är en klientorganisation som erhåller drygt en miljon kr årligen från Socialstyrelsen. Ännu har inget svar erhållits från nämnda förening.

Den 28 februari 1997 ansökte NKMR om medel ur en fond. Vi blev lottlösa. Vid olika tillfällen under året skickades ansökningar om ekonomiska bidrag till olika rika företagsledare i Sverige. Endast en hörsammade våra rop. Han anmälde sitt företag som medlem. NKMR försökte få medel från de nordiska kungahusen också, men de är mycket försiktiga även om de delar NKMR:s syn på familjen som samhällets grundsten.

Under hösten 1997 inledde styrelsen en stor värvningskampanj. Inom loppet av ett par veckor kunde NKMR uppvisa över 100 namn på personer som ville bli medlemmar. Vissa betalade omedelbart in medlemsavgiften som enväldigt bestämdes av styrelsen till 250 kr för privatpersoner (makar betalar en avgift) och 700 kr för organisationer.


Hemsida på Internet

I oktober 1997 fick NKMR en hemsida på Internet genom sponsring av Globecom Network. Överenskommelsen med företaget Globecom innebär att upplåtelsen av hemsidan (en kostnad av 8 000 kr/år) gäller i två år, eller till dess att vi kan betala för den. NKMR fick dock ingen sponsring av den amerikanske leverantören. NKMR fick därför betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

Det finns åtskilliga hemsidor för mänskliga rättigheter (Human Rights) på Internet, men NKMR är den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Det är uppenbart att folk i alla andra civilisationer tar rätten till privat- och familjeliv med sina barn och släktingar som en självklarhet. I de nordiska länderna däremot anser de statsbärande systemen att barnen föds till samhället och inte till sina familjer i första hand.

I slutet av december 1997 gjordes en avläsning av registret över besökarna till hemsidan. Trots den korta tiden som hemsidan hade varit igång kunde vi konstatera att besökarantalet hade överstigit 400 besök. NKMR har således fått uppmärksamhet.

Dataexperten Leif Claesson har designat webbsidan och har lärt ut hur publicering på Internet ska göras. Hans insatser har varit ovärderliga.


Audiens i Europakommissionen

I samband med rättegången i Paulsen-Medalen och Svensson mot Sverige den 24 november 1997, anhöll styrelseledamöterna Siv Westerberg och Ruby Harrold-Claesson om en audiens med Europakommissionen. Audiensen beviljades och NKMR fick träffa samtliga juristerna i den nordiska staben på sekretariatet.

Atmosfären var mycket vänlig och en av juristerna framhöll att han tyckte att det var på tiden juristerna och andra yrkeskategorier som arbetar med tvångsomhändertagande av barn slöt sig samman. Han uttryckte också sin oro över förhållandena i våra länder.

Vid audiensen överlämnades en videokopia av Frankfallet och Peter Klevius artikel "Angels of Antichrist". De nordiska juristerna på Europakommissionens sekretariat inbjöds också att besöka NKMR:s hemsida på Internet.


Reklam

Förutom reklamen som hemsidan på Internet innebär, har NKMR kostat på sig en helsides annons i tidskriften "Den Svenska Marknaden". Kostnaden för annonsen var 600 kr. Tidningens ansvariga utgivare stöder NKMR:s verksamhet och har blivit medlem.


Vid årsskiftet 1997 - 1998 pekade verksamheten i en mycket positiv riktning. Det finns åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet, men NKMR är den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom publicering på Internet har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett avsevärt stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

NKMR behövs.

Olofstorp den 2 juni 1998

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR

Tillbaka till huvudsidan

Till kassarapporten

Till kallelsen

Till programmet

Till protokollet