R E V I S I 0 N S B E R Ä T T E L S E för NKMR för 1998

Undertecknad vald att revidera Nordiska Kommittén för MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERs verksamhet under 1998 får härmed efter fullgjort uppdrag redovisa min granskning. Någon kontantkassa existerar ej utan alla ekonomiska transaktioner redovisas genom postgirokontot 444 88 81 - 5. Detta konto har jag siffergranskat fullständigt och avstämt mot postgirots allegat.

Då något bokslut ej upprättats /och näppeligen erfordras/ finner jag lämpligt att här redovisa händelser av stor betydelse för att bedöma verksamhetens finansiering och art:

Årets intäkter av medlemsavgifter uppgår till 16.050 kr

98-06-02

Stiftelsen Karin & Ernst August Bångs minne har skänkt 25.000 "
som bidrag till anskaffning av Dator mm mm

98-07-09

Marianne Haslev Skånland skänker 9.420 "
såsom bidrag till seminarier etc

98-10-23

Samma person skänker ytterligare 4.970 "
såsom bidrag till novemberseminariet

98-11-26

Anskaffas Dator Active 2,66 MMX, 32 mb, 3,2 Gb 23.658 "
jämte 6 mån support mm mm

November

Utbetalas 3 föreläsararvoden à 1.000 kr 3.000 "
jämte reseersättningar mm

Inga styrelsearvoden har utbetalts utan bara ersättningar för expenser av olika slag.

Ingående skulder på 1.432:80 har likviderats, och inga skulder föreligger vid 1998 års utgång.

Då jag inte funnit anledning till anmärkning mot vare sig bokföring eller verksamheten i övrigt tillstyrker jag,

att

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1998 års förvaltning samt

att

utgående behållning på postgirokontot 3.665:96 föres i ny räkning.

Olofstorp 1999-04-19

Rune Torwald

F d riksdagsman
RUNE TORWALD
Ströms väg 35
424 71 OLOFSTORP
031-702 03 29

Tillbaka till Kallelse till Årsmötet

Till Symposium

Tillbaka till huvudsidan