Swedish

Välj ditt språk

 • Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna

  Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Box 8077 S-424 12 OLOFSTORP, Sverige.
  Tel. (+) 46 - 31 - 70 20 385, Fax. (+) 46 - 31 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053
  • till årsmöte/kongress och symposium i

   Nordiska Kommittén för Mänskliga rättigheter

   lördagen den 5 juni 1999 i Göteborg

Tid

lördagen den 5 juni 1999 klockan 10.00 årsmöte och från klockan 11.00 Symposium (program för symposiet v g se nedan).

Plats

Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg.

10.00 Årsmöte

NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.
Val av mötesordförande (förslag föreligger att välja advokat Lennart Hane till mötesordförande)

Val av protokollförare för årsmötet.

Val av justeringsmän för årsmötet.

Frågan om årsmötets/kongressens behöriga utlysande

NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen.

Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 1998

Kassören lämnar preliminär rapport om NKMR:s ekonomi 1999 och redogör för aktuell kassaställning

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgifter

Frågan om stadgeändring. Förslag till stadgeändringar bifogas som bilaga 1.

Val av styrelse för verksamhetsåret 1 juli 199930 juni 2000.

Val av ordförande (förslag föreligger till omval av jur. kand. Ruby Harrold-Claesson)

Val av vice ordförande (förslag föreligger till nyval av Professor Marianne Haslev Skånland)

Val av 2:e vice ordförande (förslag föreligger till omval av antropolog Peter Klevius)

Val av kassör (förslag föreligger till omval av jur. kand., med. lic. Siv Westerberg)

Val av sekreterare (förslag föreligger till omval av programredaktör Bent Jensen)

Val av sekreterare (förslag föreligger till nyval av specialistläkaren Dr Sven Rasmussen)

Val av tre suppleanter

Val av revisor (förslag föreligger till omval av f.d. riksdagsman Rune Torwald)

Val av revisorssuppleant

Val av valberedning

Frågan om plats för nästa årsmöte.

Övriga frågor

Årsmötet avslutas

11.00-11.15 Paus

Till årsmötet klockan 10.00-11.00 äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

Till det därefter följande symposiet. som börjar klockan 11.15. är både medlemmar och icke medlemmar hjärtligt välkomna. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

De medlemmar, som ännu ej inbetalat årsavgiften för år 1999 ombedes göra detta snarast. Vi bifogar inbetalningskort. Därtill bifogas ytterligare ett eller ett par inbetalningskort för medlemsavgift och/eller gåva och vi uppmanar medlemmarna att försöka nyrekrytera medlemmar till NKMR. V. g glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar, som redan har betalat årsavgiften för 1999.

Till NKMR's Symposium 1999

Förslag till stadgeändring

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

REFERAT/PROTOKOLL


Tillbaka till huvudsidan