Swedish

Välj ditt språk

Bergen 27. juni 1999

NKMR's årsmøte i Göteborg lørdag 5. juni 1999

Referat

1          Møtet fant sted på Hotell Europa, Köpmansgatan 3 8 i Göteborg.

2          Møtet äpnet kl. 10.05.

3          Formannen, Ruby Harrold-Claesson åpnet møtet og brakte hilsner fra medlemmer og fra "Morsmorsupproret".

4          Lennart Hane ble valgt til ordstyrer for årsmøtet.

5          Marianne Haslev Skånland ble valgt til protokollfører.

6          Som justeringsmenn ble valgt Ruby Harrold-Claesson og Tryggve Emstedt.

7          Arsmøtet ble godkjent tilbørlig utlyst.

8          Dagsorden ifølge det utsendte program ble vedtatt.

9          Ruby Harrold-Claesson fremførte virksomhetsberetningen for 1998, med tillegg av en del opplysninger for
første del av 1999. Virksomheten beskrevet i beretningen ble løpende kommentert og konstruktivt diskutert av årsmøtet.

            Virksomhetsberetningen ble godkjent.

10        Revisor, Rune Torwald, leste revisjonsberetningen for 1998. Styret ble innvilget ansvarsfrihet.

11        Medlemskontingentene ble vedtatt å være fortsatt uendret.

12        Forslagene til endringer av vedtekter (stadgar) som styret hadde sendt ut ble vedtatt

13        Valg ble företatt

To av de opprinnelig foreslåtte, Bent Jensen og Sven Rasmussen, hadde meldt fra at de allikevel ikke kunne stille til valg.

Følgende ble valgt:

Ruby Harrold-Claesson (Sverige), gjenvalgt som formann.

Marianne Haslev Skånland, (Norge), ny viseformann

Hun har, grunnet tidspress og belastning fra andre gjøremål, stilt som betingelse at hun ikke under noen omstendighet skal ha noe ansvar for økonomi eller regnskap, og tilsvarende heller ingen beslutningsrett for pengeanvendelsen. Denne ansvarsfrihet ble innvilget av årsmøtet.

Peter Klevius (Finland), gjenvalgt som 2. viseformann.

Siv Westerberg (Sverige), gjenvalgt som kasserer.

Harry Ulich (Norge), ny sekretær.

Hans Olav Okkels (Danmark), ny sekretær.

Tryggve Emstedt (Sverige), suppleant.

Rune Torwald (Sverige), gjenvalgt som revisor.

Lennart Hane (Sverige), ny revisorsuppleant.

Styret ble oppnevnt til å fungere som valgkomité.

Samtlige valg var énstemmige og med akklamasjon.

14        Styret bestemmer hvor neste årsmøte skal holdes.

15        Øvrige spørsmål

Formannen tar kontakter som foreslått angående mulige ressurser.

Styret vurderer muligheten av å holde ulike former for møter i de forskjellige land.

Det ble besluttet at informasjon skal sendes via gruppe-email der det er hensiktsmessig.

 16       Årsmøtet ble avsluttet klokken 11. 10.

Marianne Haslev Skånland (sign)

Protokollfører

Referatet er godkjent:

Ruby Harrold-Claesson (sign)

Tryggve Emstedt (sign)

Tillbaka till Årsmötet 1999