Protokoll från årsmöte med NKMR

lördagen den 9 juni 2007 på Scandic Hotel, Polhemsplatsen, Göteborg

1.   NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.   Till mötesordförande utsågs Ruby Harrold-Claesson.

3.   Till protokollförare utsågs Ingegerd Alvbring.

4.   Till justeringsmän utsågs Michelle Ghans Miller och Kjell Andersson.

5.   Frågan om årsmötets behöriga utlysande. Årsmötet ansåg mötet behörigen utlyst.

6.   Dagordningen fastställdes.

7.   NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2006-2007. Verksamhetsberättelsen finns att läsa på hemsidan. Bland de viktigaste händelserna märks ett framgångsrikt möte med justitiekanslern Göran Lambertz, en gemensam skrivelse undertecknad av 24 jurister och advokater ang tvångsomhändertaganden samt ordförandens lokalt mycket uppmärksammade besök i Nya Zeeland med anledning av deras förslag till agalag. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

8.   Revisionsberättelsen föredrogs av kassören. Den finns att läsa på hemsidan.

9.   Kassören Rigmor Persson redogjorde för kassaställningen. Efter årsmöteskostnaderna finns ca 3600 kronor i kassan.

10. Årsmötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Medlemsavgiften föreslogs oförändrad till 250:- vilket godkändes av årsmötet.

12. Förslag till ändringar av NKMR:s stadgar bordlades (sedan 2006). Ändringsförslaget finns på hemsidan.

13. Årsmötet utsåg ny styrelse för verksamhetsåret l juli 2007-30 juni 2008 enl följande:

Ordf Ruby Harrold-Claesson, omval
Vice ordf Anu Suomela, nyval

Vice ordf Majken Frost, omval

Vice ordf Joar Tranöy, omval

Kassör Rigmor Persson, omval

Sekreterare Sverre Eskeland, omval

Suppleant Tryggve Emstedt, omval

Arkivansvarig Ingegerd Alvbring, nyval

14. Till revisor omvaldes Lennart Hane.

15. Till valberedning omvaldes Bengt Törngren och Endre Dolhamre.

16. Frågan om plats för nästa årsmöte överlämnades till styrelsen.

17. Övriga frågor. Synpunkter på kostnader för hemsidan framfördes.

18. NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Ingegerd Alvbring

Ingegerd Alvbring

Justeras:

Michelle Ghans Millerr                           Kjell Andersson

Michelle Ghans Miller                             Kjell Andersson

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2007

 

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2007Tillbaka till Huvudsidan