REVISIONSBERÄTTELSE

För verksamhetsåret 2002 företeddes grundbok for noteringar jämte verifikati­oner över utgifter och inkomster. Däremot har bokslut ej företetts for verksam­hetsåren 2002-2004.

För revisionen av 2003 års verksamhet har företetts grundbok med fortlöpande noteringar men inga verifikationer över utgifterna.

För det året skrev jag en rapport enlig vilken "anledning till anmärkning före­ligger ej beträffande redovisade inkomster medan utgifterna som ej bestyrkts med verifikationer dock synes stå i god överensstämmelse med det framtagna resultatet varför jag tillstyrkte ansvarsfrihet.

Samma påpekanden kan göras beträffande 2004 år räkenskaper så till vida att inkomsterna i allt väsentligt bestående av medlemsavgifter inkommit till NKMR:s postgiro medan utgifterna betalats över postgirot så att det verifierade saldot om 7.462,04 kr innestar på NKMR:s postgiro den 31 december 2004. För kalenderåret 2005 har samma bokföringsprinciper tillämpats. Inkomsterna utgör 33,558,64 kr och utbetalda utgifter 37,096,75 kr har betalats över postgiro så att det verifierade saldot 4,073,93 kr innestår på NKMR:s postgirokonto som ingående saldo till 2006.

För kalenderåret 2006 har samma bokföringsprinciper tillämpats. Inkomsterna utgör 50,761 kr och utbetalda utgifter 40,776:79 kr. Ingående saldo om 3,703:93 kr efter avdrag för postgirots årspris om 370 kr har därför ökat till 13,688:14 kr = ingåendesaldo till 2007.

Den ekonomiska omslutningen är alltjämt så blygsam att den förenklade redovisningen bör kunna godkännas även för kalenderåret 2006.

Stockholm den 23 maj 2007

Lennart Hane

Lennart Hane

Tillbaka till NKMR:s Symposium och Årsmöte den 9 juni 2007

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2007

Tillbaka till Huvudsidan