Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNI 2006 - JUNI 2007

 

 

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige, Danmark och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga och onödiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på BB. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar - och även domar från Europadomstolen. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många barn och deras familjer försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa rättsövergrepp.

NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning

Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet. Den 2 mars 2007 hade tre jurister från NKMR, nämligen advokat Peter Haglund, jur. kand., med. lic Siv Westerberg och undertecknad, ett sammanträffande med justitiekanslern Göran Lambertz där vi diskuterade den bristande rättssäkerheten för barn och deras familjer i LVU-mål. Mötet hos JK gav sedan upphov till skrivelsen "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund" som undertecknades av 23 advokater och jurister inkl. en fd åklagare och ett hyresråd och fd kammarrättsråd. I skrivelsen, som sedermera har publicerats i ett antal tidningar har vi begäran om att JK ska tillsätta en utredning liknande den som utmynnade i rapporten "Felaktigt dömda".


År 2004 blev NKMR inbjudna som remissinstans för "En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" (Ju2004/11236/D). Det föreligger ett slutdokument, men tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn har inte omnämnts.

NKMR har blivit uppmärksammad i Nya Zeeland pga att landets riksdag fn debattera införande av en agalag och Sverige anges som modellen att följa. Sedan jag skickade in ett yttrande till Justice and Electoral Committee on the Crimes (Abolition of Force as a Justification for Child Discipline) Amendment Bill, blev jag inbjuden till en muntlig utfrågning som ägde rum i Nya Zeeland i slutet av juli 2006. Besöket på Nya Zeeland varade i två fullspäckade veckor med radio- TV- och tidningsintervjuer, föreläsningar, offentliga föredrag och träffar med familjeombudsmannen, barnombudsmannen, och advokatsamfundets familjerättssektion. Rapporten från vistelsen på Nya Zeeland finns på NKMR:s hemsida i sektionen "Rapporter".

Hemsidan på Internet
NKMR:s största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är vår hemsida på Internet. I oktober 1997 fick vi denna hemsida på Internet genom sponsring av Globecom. Sedan februari 2005 har vi en ny sponsor F S Data, ett Internetföretag i Malmö.

NKMR har dock inte fått sponsring med hemsidan av den amerikanske leverantören av domänadressen. Inledningsvis fick NKMR betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Därefter har vi betalt en årlig avgift på 35 US $. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska, finska, tyska och spanska, dvs åtta språk. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft drygt 5 miljoner besök till hemsidan.

Besöken till NKMR:s hemsida kommer från hela världen. Huvuddelen av besöken kommer dock från Sverige, Norge, Storbritannien, Danmark, Finland, Kanada, USA, och Frankrike. Vi har också fått besök från bl. a Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna.

Journalister, chefredaktörer vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera deras gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från NKMR:s hemsida. Privatpersoner är också frikostiga med att ge oss tillstånd att publicera deras artiklar.

Vissa tidningar har i flera år vägrat publicera debattinlägg i ämnet tvångsomhändertagande av barn. Artiklarna som tidningarna vägrar ta emot går dock inte förlorade utan de publiceras på NKMR:s hemsida med angivande av det öde som de rönt från tidningsföretagen.

NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek av studenter m. fl. Gamla artiklar - såväl nordiska som engelska - förs över till våra arkiv och bevaras för framtiden.

Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Vi har fått rop på hjälp från USA och Kanada, England. Vissa av breven finns publicerade på NKMR:s engelska sida.  Nästan varje dag får jag någon eller ett par samtal från förtvivlade föräldrar någonstans i Sverige om att deras barn har tvångsomhändertagits eller hotas av tvångsomhändertagande.

Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour med information om aktiviteter m m genom grupp e-mails.

NKMR har ett Diskussionsforum sedan fyra år tillbaka. Det är vår medlem Bengt Törngren som har ordnat det åt oss. Vi hade länge behov av en fungerande debattsida, och nu har vi en sådan. Hittills har vi 273 registrerade debattörer men vi har också gästdebattörer. Antalet inlägg på debattsidan är f.n. 3619 stycken - exakt 1000 fler än förra året.

Ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer som tipsar om artiklar som vi kan länka till.

Andra Aktiviteter

NKMR höll ett mycket framgångsrikt symposium förra året. Information om våra tidigare symposier finns på hemsidan i sektionen "Rapporter".

Som vanligt har en del spännande saker hänt för NKMR under verksamhetsåret och en del gamla saker är nu uppklarade.

Som de flesta av er redan vet utsattes NKMR:s SÖK-tjänst för en anonym anmälan till Datainspektionen i maj 2000. Datainspektionen utfärdade ett föreläggande som innebar att vi måste omedelbart upphöra med eftersökning av "administrativt frihetsberövade barn och spridning av information till tredje land."

Regeringsrätten har i beslut den 24 maj 2007 vägrat att meddela prövningstillstånd. För mer information vg och se NKMR:s SÖK-tjänst och Yttrandefriheten 

World Congress for Families IV

WCF kongressen ägde rum den 11 - 13 maj. Tyvärr kunde inte NKMR sända en representant, men jag skickade en hälsning från NKMR som enligt ett e-mail från en av organisatörerna skulle läsas upp för deltagarna. NKMR:s hälsning till WCF kongressen finns omnämnd i slutdokumentet. Se också http://www.worldcongress.org/

 
Administration & organisation
NKMR är en ideell organisation och den är registrerad som sådan. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR:s adress. Sedan april 1997 har NKMR också postgirokonto nr 444 888 1-5. Postgirot administreras av NKMR:s kassör, jur. kand. Rigmor Persson. Sedan posten stängt boxarna har vårt boxnummer upphört så numera använder vi ordförandens gatuadress. NKMR har inget eget kansli och saknar egen utrustning.

Styrelsen
Styrelsen består av medlemmar från de fyra nordiska länderna. Sverige har innehaft ordförandeposten sedan NKMR bildades i november 1996. Uppgifter om styrelsen finns på hemsidan. Under verksamhetsåret 2005 blev det en stadgeändring vilket också ledde till en ändring i styrelsens sammansättning. Ändringen innebär att medlemsländerna skall ha varsin viceordförandepost. Jag vill tacka samtliga för det ovärderliga arbetet som de har utfört för NKMR.

Styrelsemöten
Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon, brev, fax och e-mail. Det har inte hållits något styrelsemöte under 2006 pga tidsbrist. Årets styrelsemöte kommer att hållas så snart tillfälle ges.

 

Medel till verksamheten

NKMR:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. Vi bugar och tackar för bidragen. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från EU (staten bestämmer vilka som får komma i fråga), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna. Sedan dess har vi inte ansökt om några statliga eller kommunala bidrag.

NKMR har emellertid erhållit en del sponsring. Från oktober 1997 till februari 2005 sponsrade Internet leverantören Globecom NKMR:s hemsida. Svenska Arbetsgivarföreningen i Göteborg lånade ut sitt stora konferensrum till NKMR för hållande av årsmöte och symposium 1998. Hotell Europa sedan 1999 och även i år lämnat rabatt på lokalhyran för vårt symposium och årsmöte. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljade såväl 1998 som 2002 medel - 25 000 kr - till anskaffande av en dator, skrivare, fax och telefon. LapPower lämnade rabatter så att vi kunde köpa en dyrare dator och tillbehör. Bidraget från Bångs Stiftelse 2002 och en generös sponsring från Canon, Göteborg möjliggjorde inköp av en videoprojektor och en Smartbase dvs en multimaskin. Franska Reformerta Kyrkan i Stockholm bidrog till NKMR symposium i Stockholm (24/8 2002) med fri lokal och Stiftelsen for Forensisk Psykologi gav oss 5000 kr för att täcka kostnaderna för symposiet.

Andra sponsorer är: Svanströms Göteborg, som sedan fyra år tillbaka har sponsrat NKMR med kontorsmateriell till ett värde av 500 kr och Clas Ohlson, Bäckebol som skänkte ramarna till NKMR:s diplom för symposium samt 200 C5-kuvert (2003). En medlem, Sven Törnquist, skänkte samma år en 40G hårddisk avsedd att förvara en säkerhetskopia av hemsidan. Ljudföretaget Rentut i Mölndal hyrde ut ljudutrustning för NKMR:s symposium såväl 2004 som 2005 till det facila priset av 400 kr och datakonsulten Bengt Törngren har sponsrat NKMR med åtskilliga timmars data och installationsarbete samt den tekniska förberedelsen kring tidigare års och årets symposium.

I samband med att kammaråklagaren Stefan Holmlin tagit sitt liv den 5 april 2002 till följd av att han år 1998 i samband med sin skilsmässa anklagats för sexuella övergrepp på sin styvdotter, bad hans föräldrar, Rigmor Persson och Sture Persson, och syskon de övriga sörjande att tänka på NKMR och vår verksamhet. Donationerna uppgick till 6 900 kr.

Jur. kand. Madeleine Karlin, fd sekreterare i NKMR representerade NKMR vid mötet den 2 maj 2005 inför justitiedepartementets utarbetande av "En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". Madeleine Karlin åkte till Stockholm för egna medel vilket innebar sponsring med ca 2000 kr exkl. hennes värdefulla arbetstid.

På grund av NKMR:s vacklande ekonomi har vår suppleant advokaten Tryggve Emstedt sponsrat 2005 års symposium och årsmöte med det generösa bidraget av 2000 kr. Förra året och i år har Tryggve Emstedt skänkt 1000 kr i extra stöd.

I samband med NKMR:s Community Night på Världskulturmuséet den 9 november 2005 skänkte Carl-Bertel Nathhorsts vetenskapliga stiftelse 5000 kr för täckande av föredragshållarnas resekostnader och inkvartering. Samma Stiftelse skänkte 20 000 kr för innevarande 2006 års verksamhet. 

NKMR har också fått mindre belopp från ett antal medlemmar.

Å NKMR:s vägnar vill jag framföra vårt hjärtliga TACK! till våra bidragsgivare och sponsorer.

NKMR:s finansiella ställning framgår av revisionsberättelsen.

Förlorade medlemmar och sympatisörer

Sedan NKMR bildades har vi förlorat 16 medlemmar och sympatisörer som har avlidit. Den 30 mars i år avled Margit Eliasson, fd språkrör i Mormorsupproret och fd styrelsemedlem i NKMR. NKMR har skickat kondoleanser till ifrågavarande medlemmarnas familjer. Vi skickade en blomsterkvast till Margit Eliassons bår. En runa som lästes upp vid Margit Eliassons begravning finns publicerad på NKMR:s hemsida i sektionen "Till Minne"

Framtidstro
NKMR:s verksamhet pekar i en mycket positiv riktning. NKMR har deltagit som remissinstans i utformningen av "En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" och ordf. har också blivit intervjuad i utländska media och haft ett två veckor långt framträdande i Nya Zeeland. Detta ger framtidstro.

NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Det finns numera åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet. Vi har funnit, tagit kontakt med och länkat till ett antal hemsidor i USA, Kanada, England och Australien som behandlar tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn och de har länkat till NKMR. Chefredaktörer och journalister vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera sina gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor. Vi har också blivit kontaktade av ett antal utländska organisationer som sedermera har länkat till vår hemsida. Numera är inte NKMR den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR:s publicering på Internet - även på engelska, franska, spanska och tyska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

Sammanfattningsvis kan jag säga att styrelsen har fullgjort alla våra åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR:s största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid. Därefter sorteras artiklarna omsorgsfullt i kategorier för fortsatt publicering i våra Artikelarkiv.

Gensvaret från enskilda och föreningar har varit uppmuntrande.

NKMR behövs.

Olofstorp den 9 juni 2007

Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

Tillbaka till NKMR:s Symposium och Årsmöte den 9 juni 2007

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2007

Tillbaka till Huvudsidan