PROTOKOLL

NKMR:S ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 23 AUGUSTI 2008

SCANDIC HOTEL, POLHEMSPLATSEN, GÖTEBORG.

1. NKMR:S ordförande Ruby Harrold –Claesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Till mötesordförande utsågs Ruby Harrold- Claesson.

3. Till protokollförare utsågs Rigmor Persson.

4. Till justeringsmän utsågs Madeleine Antonsen och Michelle Ghans Miller

5.Frågan om årsmötets behöriga utlysande. Årsmötet ansåg mötet behörigen utlyst.

6. Dagordningen fastställdes.

7. NMKR:S ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrog verksamhetsberättelsen för 2007-2008. Samfunnsmagasinets diplom utdelades i april 2008 till NKMR för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Ordföranden i NKMR Ruby Harrold Claesson mottog diplomet för sitt och NKMR:s arbete. Verksamhetsberättelsen finns att läsa på hemsidan.

8. Revisionsberättelsen föredrogs av kassören. Den finns att läsa på hemsidan.

9.Kassören Rigmor Persson redogjorde för kassaställningen. Efter årsmöteskostnaderna finns ca 1300 kronor i kassan.

10. Årsmötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Medlemsavgiften föreslogs oförändrad till 250:- vilket godkändes av årsmötet.

12. Förslag till ändringar av NKMR:s stadgar bordlades ( sedan 2006). Ändringsförslaget finns på hemsidan.

13.Årsmötet utsåg ny styrelse för verksamhetsåret 1 juli 2008- 30 juni 2009 enligt följande;

Ordf Ruby Harrold-Claesson, omval.

Vice ordförande Teol.cand Majken Frost, Danmark (omval).

Vice ordförande Journalisten Gry Scholz Naerö, Norge ( nyval).

Vice ordförande Fil. Dr . Anu Suomela, Finland ( omval).

Kassör Jur.kand. Rigmor Persson, Sverige ( omval).

Suppleant Advokat Tryggve Emstedt , Sverige ( omval).

Suppleant Jur.stud. Sverre Eskeland, Norge ( omval).

Speciella resurser:

Jur.kand med. Lic. Siv Westerberg.

Prof. Jacob W F Sundberg.

Jur. Kand. Madeleine Antonsen.

Arkivansvarig

Ingegerd Alvbring, Fil. Kand.

14. Till revisor omvaldes Lennart Hane. Michelle Ghans Miller valdes till revisorssuppleant (senare avhopp).

15. Till valberedningen omvaldes Bengt Törngren och Endre Dolhamre

16. Frågan om plats för nästa årsmöte överlämnades till styrelsen. Stadgarna justeras av styrelsen till att årsmötet hålles i augustimånad.

17. Övriga frågor. Inga synpunkter framfördes.

18. NKMR:s ordförande Ruby Harrold- Claesson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Rigmor Persson

Rigmor Persson

Justeras:

Madeleine Antonsen                                                    Michelle Ghans Miller

Madeleine Antonsen                                                    Michelle Ghans MillerTillbaka till Symposium och Årsmöte 2008

 

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2008

Tillbaka till Huvudsidan