Swedish

Välj ditt språk

Advokatfirman Lennart Hane AB

 

REVISIONSBERÄTTELSE

Över granskning av NKMR:s räkenskaper för kalenderåret 2007

NKMR är en ideell förening med förenklade beslutsformer så till vida att med­lemsmöten mellan årsmötena ej förekommer. Styrelsen är vald på årsmötet men protokollförda styrelsemöten har ej redovisats under de verksamhetsår jag granskat.

Verksamheten har väsentligen bestått i insamlande av material och publicering därav på NKMR:s hemsida samt därutöver information via E-mail mellan styrelsemedlemmar ävensom ett symposium i anslutning till årsmötet.

Föreningens ekonomiska omsättning har varit låg och inkomsterna har i allt väsentligt utgjorts av medlemsavgifterna.

För verksamhetsåret 2008 företeddes grundbok för noteringar jämte verifikationer över utgifter och inkomster.

Beträffande redovisade inkomster och utgifterna som bestyrkts med verifikationer synes de stå i god överensstämmelse med det framtagna resultatet varför jag tillstyrkt ansvarsfrihet.

Samma påpekanden kan göras beträffande 2008 års räkenskaper så till vida att inkomsterna i allt väsentligt bestående av medlemsavgifter inkommit till NKMR:s postgiro medan utgifterna betalats över postgirot så att det verifierade saldot om 2,562,65 kr innestår på  NKMR:s postgiro den 31 december 2008.


Jag tillstyrker därför att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för det granskade räkenskapsåret.

Stockholm i juni 2008

Lennart Hane

Lennart Hane

Tillbaka till NKMR:s Symposium och Årsmöte den 23 augusti 2008

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2008

Tillbaka till Huvudsidan