Bengt Johansson är ordförande i socialnämnden i Karlskoga. Insändaren (den 31/7 1999) är föranledd av Torbjörn Karlgrens artikelserie i Karlskoga Tidning om fallet med tvångsomhändertagandet av Eva Stendahls son, Adrian. Artiklarna återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

Nidbild av socialnämndens arbete

Av Bengt Johansson

Som ordförande i socialnämnden har jag under de senaste två veckorna tagit del av den debatt som har förts på insändarsidorna i Karlskoga Tidning angående pojken Adrian och hans mamma Eva.

De artiklar som inledde debatten var skrivna av KTs medarbetare Torbjörn Karlgren utifrån samtal med Adrians mamma och den utredning som utförts inom socialförvaltningen av två socialsekreterare inom avdelningen för Individ- och familjeomsorg.

Som jag framförde till Torbjörn gren under ett längre samtal då ha kontaktade mig under min semester många beslut svåra att ta. Den grundläggande principen är dock att allt till den svagare partens bästa och i många fall barn som är den svag parten.

Socialnämnden skall tillsammans med föräldrar och släktingar skapa en god grund för att barnen skall få möjligheter att växa upp till en plats i samhället. Det finns även fall då andra alternativ är aktuella.

Underlaget för besluten i sociala utskottet är de utredningar som utförs av den personal som finns inom socialförvaltningen med utbildning och yrkeserfarenhet från området - socialsekreterarna. Inför besluten kommer naturligtvis frågor upp om innehållet i utredningarna. På samma sätt som på andra platser där beslut tas måste beslutsfattarna kunna lita på att underlaget är riktigt. Det finns ingen principiell skillnad mellan beslut i tekniska och sociala frågor. Skillnaden ligger givetvis i att de sociala besluten kan vara mer genomgripande för den enskilda människan.

Under den korta tid jag varit ordförande i socialnämnden och dess sociala utskott har jag upplevt att socialsekreterarna tillsammans med avdelningschefen arbetat för att utredningarna skall vara objektiva och lyfta fram de olika aspekter som kan förekomma inklusive den styrka som finns i barnens närmaste omgivning. Det är även helt självklart att den/de person/er som är berörda skall få del av utredningen och även fä möjlighet att tillsammans med ett juridiskt ombud delta i utskottets överläggning och där lämna kompletteringar till utredningen.

Sociala utskottet består av sex ledamöter fördelade på tre (s), en (m), en (kd) och en (v). I detta utskott förs ett samtal där vi samtliga försöker komma fram till ett beslut som gynnar barnet på bästa sätt. De politiska skiljaktigheter som är tydliga i andra sammanhang lyser med sin frånvaro i utskottets överläggningar.

Att under sådana förutsättningar påstå att en enskild representant från ett parti helt självsvåldigt styr de övriga måste ses som bristande insikt i och förståelse för utskottets arbete. Med det regelsystem som gäller idag, socialtjänstlagen och lagen om vård av unga, skall beslut tas av socialnämnden eller det sociala utskottet. Jag kan försäkra att besluten tas först efter en genomgripande diskussion.

Jag är klar över att de tjänstemän som arbetar inom förvaltningen representerar olika politiska uppfattningar. Några är alldeles säkert med i något politiskt parti men detta får inte påverka deras utredningar eller utskottsledamöternas uppfattning om utredningarnas värde.

Det är mycket beklagligt att en duktig skribent som Torbjörn Karlgren med sina insinuationer om vänsterpartiet och lojaliteten inom detta parti har skadat hela socialförvaltningen och även gett en nidbild av socialnämndens arbete. Som jag påpekat för Torbjörn Karlgren har jag med stort nöje läst hans krönikor på lördagarna men även hans artiklar.

Tyvärr har det i det aktuella fallet skett en kombination av tyckarkrönika och seriös artikel som gett upphov till insändare som jag förutsätter att även KT måste beklaga.

Är detta god pressetik?

Med vänliga hälsningar

Bengt Johansson,
Ordförande i socialnämnden i Karlskoga

Jag blir så trött.

Tragedier vid tvångsomhändertaganden.

Oenig länsrätt sade nej till Eva.

Ingen rök utan eld, säger länsrätten.

Tack för artiklarna om Adrian.

Powered by AIS