Swedish

Välj ditt språk

Ändra lagen så att de falska anmälarna kan ställas till svars

Av Lasse Hagborg, lärare

 

 

 

 

Lars-Eric Hagborg är lärare på ett gymnasium i Lund. Under ett antal år har han engagerat sig i just de ämnen som tas upp på NKMR:s hemsida. Se t ex artikeln Socialtjänsten är inte alltid bra. Av Lars-Erik Hagborg


Författaren beskriver sig själv som en samhällsmedborgare som "har hjärtat till vänster". Därför anser han att det är "viktigt att även vi som har hjärtat till vänster kan vara oförsonliga motståndare till de tilltagande totalitära tendenserna i samhället."

 

Artikeln är tidigare publicerad i Aftonbladet den 21 juli 2007.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

I Aftonbladet (2007-07-11) kunde man läsa om ett ungt par vars barn tvångsomhändertogs. De höll på att renovera en sommarstuga som kvinnan ärvt. Någon anmälde till socialförvaltningen att barnet inte mådde bra av att vistas i denna sommarstuga. Barnet (8 mån) omhändertogs och var skilt från föräldrarna i en månad. Efter dom i länsrätten hävdes omhändertagandet och flickan fick återförenas med sina föräldrar. Efter artikeln i Aftonbladet har det inkommit JO-anmälningar mot socialförvaltningen.

 

Visst är det viktigt att kunna rikta myndigheters uppmärksamhet på om ett barn far illa. Men den nuvarande anmälningsrätten till socialförvaltningen ger upphov till ett slags stasikultur där den anmälande, hur befängd en anmälan än är inte riskerar något för egen del. Det är helt riskfritt att vända sig till socialförvaltningen med vilka suspekta beskyllningar som helst. Gängse stadgade lagregler om förtal mister helt sin kraft om man tar vägen via anmälan till socialförvaltningen. Anmälaren åtnjuter full anonymitet och behöver aldrig ställas till svar för sina handlingar vilka ödesdigra konsekvenser anmälan än kan få.

 

Frånsett seriösa anmälningar kan anmälningar göras av personer som vill hämnas, har drogproblem eller livlig fantasi om hur föräldrar kan misshandla sina barn. Skulle det vara så att de socialsekreterare som har att handlägga ärendet mottager anmälan okritiskt och på samma frekvens som anmälaren är risken stor för att ett övergrepp likt det som skildrades i Aftonbladet blir resultatet.

 

Den som anmäler till socialförvaltningen att föräldrar missbrukar, misshandlar eller sexutnyttjar ett barn riskerar aldrig något för egen del även om det visar sig att anmälningarna helt saknar substans. Trots att ett sådant förfarande kan förstöra liv, finns det ingenting i vår lagstiftning som reglerar anmälarens agerande. Naivt förlitar vi oss på att de sociala myndigheterna har den kompetens och kritiska förmåga som krävs för att skilja agnarna från vetet. Så ser tyvärr inte verkligheten ut. Den syn som i decennier har trimmat in att sexuella övergrepp är relativt vanliga inom en familj, delas ofta av de myndighetspersoner som handhar anmälningar med sådan innebörd.

 

Den anmälande personen kan genom sitt agerande åstadkomma ett obeskrivligt lidande för en rad personer. För egen del riskeras ingenting – oavsett hur grov och felaktig det visar sig att anmälan är. Är det inte dags att ändra vår lagstiftning så att vi bibehåller rätten att se till barnens bästa, men omöjliggör för oseriösa anmälare att använda sig av den s.k. rätten till att anmäla vad som helst?

 

 

 

FALLET BEATRICE
Artiklar i Aftonbladet, aftonbladet.se

 

Anmälningarna kan komma från förvirrade människor
Av Malin Nordgren

 

En familjs mardröm
Av Malin Nordgren

 

När föräldrar blir offer
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artiklar 

 

 

 

 

Powered by AIS