Swedish

Välj ditt språk

 

Att sila mygg och svälja kameler!

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 Denna insändare skrevs i anledning av en nyhetsartikel i Göteborgs-Posten den 13 mars 1999 med titel "Studenter stöder sin prefekt". Insändaren refuserades av redaktören för Göteborgs-Postens insändarspalt 'Fria Ord' med påstående om att många intressanta artiklar inkommer till tidningen, varför man inte kan publicera den här insändaren.

 

I G-P den 13/3 kunde vi läsa om att prefekten på Socialhögskolan i Göteborg vill sparka två kriminellt belastade studenter från utbildningen.

Artikelförfattaren citerar prefekten, Lisbeth Johnsson, som säger "Båda är klart olämpliga att utbilda sig till och jobba som socionomer." Prefektens inställning i denna fråga är i högsta grad lovvärd. Brottslingar skall ej arbeta med så känsliga områden som har med människors liv och privata förhållanden att göra.

Socionomstudenter som intervjuas i artikeln svarar jakande på journalistens fråga huruvida utbildningen lockar till sig människor med problem. Studenterna medgav att denna företeelse drabbade även psykologutbildningen. Men, detta är ju ingen nyhet! Att utbildningen lockar till sig olämpliga, även psykiskt sjuka personer, framgick klart och tydligt av Ingrid Skinners artikel i Socionomen 7/1994. Alla som har kommit i kontakt med socialtjänsten har kunnat konstatera att det finns en överrepresentation av individer med egna problem inom denna yrkeskår.

Docent Bo Edvardsson i Örebro och ett stort antal av hans studenter har utfört granskningar av ett 50-tal LVU-ärenden (tvångsomhändertagande) som har förekommit på flera håll i Sverige. Det mönster som har utkristalliserats är att socialarbetarna använder sig av alltför ofta av förföljande strategier dvs kvalificerad mobbning, mot klienterna.

Den 27/1 visade SVT 'Dokument Inifrån' reportaget "Att ta ett barn" som handlade om Christina Ekman i Stockholm. Av dokumentären kan man knappast undgå slutsatsen att socialarbetarna var klart olämpliga att handlägga detta fall.

Det är därför mycket bra att prefekten vid Socialhögskolan i Göteborg försöker avlägsna de kriminellt belastade studenterna från utbildningen. Men, dessa två studenter är en försvinnande liten det av problem. Europadomstolen har fällt Sverige vid åtskilliga tillfällen för kränkningar av enskilda föräldrars och deras barns mänskliga rättigheter i LVU-ärenden. Men inte en enda av dessa socialsekreterare - eller domarna i förvaltningsdomstolarna som har fungerat som socialarbetarnas förlängda armar - har fått någon disciplinpåföljd.

Problemet är känt inom Sverige och även utomlands. I ett särskilt yttrande till domen i "Olsson 2" uttalade sig tre domare i Europadomstolen, Pettiti, Matscher och Russo, kritiskt över de sociala myndigheternas allsmäktiga ställning i Sverige och över regeringens oförmåga eller ovilja att utöva kontroll över socialarbetarna. I ytterligare ett mål med fällande dom mot Sverige - Erikssonmålet - uttalade sig den norska delegaten i Europakommissionen Gro H Thune enligt följande: "Jag finner det mycket underligt att en socialnämnd i det svenska systemet i praktiken kan strunta i och även motarbeta en dom från Regeringsrätten utan att någon påföljd utdöms."

Vi skall således

inte sila mygg och svälja kameler!

Farliggörande av föräldrar

Att ta ett barn

Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS