Swedish

Välj ditt språk

 

 • Barnläkare anklagas för allvarliga fel

  Av Lennart Näsström

   

   

Lennart Näsström är journalist på Nordvästra Skånes Tidningar. Artikeln är tidigare publicerad i NST den 7 september 2000. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 • ÄNGELHOLM

  En läkare på Ängelholms sjukhus anklagas i en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att ha gjort sig skyldig till grovt fel och försummelse i behandlingen av en nu tioårig flicka som varit sjuk nästa ända sedan hon föddes.

  Trots att flickans mamma genom sitt juridiska ombud flera gånger begärt att flickan ska kallas till sjukhuset för att få utrett om de spontana frakturer (brott på ben) hon ofta drabbas av beror på sjukdomen homocystinuri har hon ännu inte kallats till undersökning.

  - Homocystinuri är ju en sjukdom som i viss mån är behandlingsbar. Om sjukdomen inte behandlas uppkommer bestående skador och dessa skador går icke tillbaka vid behandling men ytterligare skador kan i viss mån förhindras med behandling. Det är alltså utomordentligt allvarligt om en läkare förhalar ställandet av diagnosen homocystinuri, skriver mammans juridiska ombud Siv Westerberg i anmälan till ansvarsnämnden.

   

  Flera frakturer

  Flickan föddes på Helsingborgs lasarett 1990. Vid förlossningen som var komplicerad fick hon en skada i form av en så kallad Erb's pares (förlamning i axel- överarmsområdet). När hon var några månader gammal insjuknade hon i olika allvarliga symptom och togs in på lasarettets barnklinik.

  Vid undersökning där upptäcktes det att hon hade flera frakturer varav åtminstone en uppstått under vistelsen på lasarettet.

  När läkarna på Helsingborgs lasarett inte kunde ställa diagnos på någon sjukdom som förklarade frakturerna anklagades flickans föräldrar för att ha misshandlat henne och hon tvångsomhändertogs och placerades i fosterhem.

  Föräldrarna har hela tiden förnekat varje form av misshandel.

   

  Fosterhem

  När Siv Westerberg, som själv tidigare varit läkare, kopplades in på ärendet av mamman och började granska flickans sjukjournaler misstänkte hon genast att frakturerna orsakats av sjukdom och inte av misshandel.

  Flickan vistas numera i fosterhem i Ängelholms kommun och hör således till upptagningsområdet för Ängelholms sjukhus. Flickan har också varit på sjukhuset på årliga besök.

  Men den enda behandling hon tycks ha fått är sjukgymnastik, för Erb's pares, skriver Siv Westerberg i anmälan till ansvarsnämnden. Däremot förefaller ingen som helst utredning om spontanfrakturerna ha gjorts, framhåller hon.

   

  Löfte om undersökning

  Siv Westerberg har, enligt vad hon uppger, flera gånger försökt fä flickan undersökt på sjukhuset för den misstänka homocystinurin. Dock utan att lyckas. I våras gjorde Siv Westerberg en skriftlig framställning om undersökning till den läkare hon nu anmält.

  Läkaren svarade i början av i april att flickan skulle kallas ( till undersökning inom kort. Efter ytterligare påstötning upprepade läkaren i slutet av april sitt löfte.

  Den 3 maj krävde Siv Westerberg att undersökning skulle ske inom tio dagar. Den 16 maj fick hon svar från läkaren som då skrev "ny kunskap har kommit till min kännedom, nämligen att det juridiska ansvaret för NN (flickans namn) vilar hos socialförvaltningen. Jag har varit i kontakt med dessa. Man avböjer där ytterligare läkarundersökning för NN:s del". Siv Westerberg skrev då ett brev till läkaren där hon förklarade att ett sådant uttrycks som "det juridiska ansvaret" överhuvudtaget inte finns i svenska lagstiftning. Hon bifogade också ett personbevis för flickan vilket visade att mamman är vårdnadshavare för flickan.

   

  Inga svar

  Siv Westerberg framhöll att läkaren med tanke på sina lagfästa åligganden vad gäller barn borde ha försökt övertala socialen att gå med på att flickan läkarundersöks.

  Siv Westerberg ställde samtidigt också ett antal frågor för att försöka få reda på vilka personer som förmått läkaren att ställa in den utlovade undersökningen.

  Något svar på dessa frågor fick hon dock inte.

  Därför anmäler hon nu läkaren till ansvarsnämnden för underlåtenheten att kalla flickan, som på "goda grunder misstänks lida av en allvarlig och behandlingsbar sjukdom" till undersökning.

  - Läkaren har gjort sig skyldig till allvarliga fel och försummelse, menar Siv Westerberg och hemställer på mammans vägnar att kännbara disciplinära åtgärder vidtas mot läkaren.

   

  Där lagen slutar tar tyranniet vid ...

  Barnevern, barnepsykiatri og medieoppslag

  Varför dog Daniel, 14 år?

  Stort skadestånd till oskyldig

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

   

Powered by AIS