Swedish

Välj ditt språk

Förbud mot undervisning i hemmet ytterligare ett brott mot mänskliga rättigheter
Av Krister Pettersson, civilingenjör

 

 


Krister Pettersson är språkkunnig civilingenjör och projektledare, som har världen som sin arbetsplats. Han beskriver sig själv som en gammal kämpe inom Haro, Familjekampanjen, Friheten i Sverige o Medborgarrättsrörelsen.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

Svenska regeringen vill få Riksdagen att anta ett lagförslag som bl a innehåller ett förbud mot hemundervisning.  Ett sådant förbud är i konflikt med åtminstone en grundläggande mänsklig rättighet, bl a förtecknad i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

 

Den berörda texten i konventionens andra artikel i första tilläggsprotokollet börjar:

 

Artikel 2 - Rätt till undervisning

Ingen får förvägras rätten till undervisning. ...

 

Ingen - ingen människa, inget barn eller ungdom eller vuxen får nekas undervisning. Därmed är det inte sagt, att denna undervisning skall vara gratis. Inte heller att den skall utövas av någon särskild utsedd lärare eller av någon särskild skola eller enligt någon särskild läroplan.

 

Samma artikel fortsätter:

 

Artikel 2 - ..... Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

 

Vilket innebär, att om staten lägger sig i barnens undervisning på något sätt - t ex genom att ta ifrån föräldrarna deras skolpengar eller tvinga på dem någon skolplikt - måste föräldrarnas åsikt och vilja respekteras - oavsett vilka dessa åsikter kan vara, av religiös eller filosofisk natur.

 

Inför en ny terminsstart i Brasilien (där vår familj har bott och arbetat) läste vi i vår tidning "O Globo", en artikel om hur viktigt det var, att vi föräldrar valde en skola för våra barn, som omfattade våra egna värderingar. Om ej, riskerade familjen svåra slitningar.

 

Och sådana svåra slitningar - uppstår lätt inom familjen när föräldrar upptäcker, att deras barn använder könsord, blir högljudda och skrikiga, inte längre bryr sig om sina närmaste, inte visar hyfs och respekt och empati mot sina medmänniskor, som tycker föräldrarna är idioter som inte begriper någonting, som bara knyter an till kompisar och tycker att ju mera värsting desto mera ideal.

 

Och - detta är vad nutida svenska skolor ofta gör med våra barn. Till fasa och förtvivlan för många föräldrar. Inte ovanligt med resultat, att relationen mellan dessa föräldrar och deras barn försämras, försvinner. Det viktiga, som O Globo skriver om, förloras, ur flera människors liv - föräldrarnas såväl som barnens.

 

Kunskapsinnehållet, kursplaner, etc är bestämda av myndigheterna och kontrolleras särskilt noggrant vid hemundervisning. Resultaten är generellt goda av sådan undervisning i hemmet. Och, föräldrabanden - anknytningen - mellan föräldrar och barn bryts inte, ersätts inte av kompis- och värstinganknytning, och det är just detta, som de flesta hemundervisande föräldrar oftast vill värna om. Värna om ett oerhört stort värde, för barnen och för föräldrarna, deras goda relation genom hela livet.

 

Sådan relation, anknytning, med överföring av värderingar och normer från föräldrar till barn, är just vad marxister och socialister har velat, och vill, undvika. Detta för att ungdomar och nya vuxna i stället skall finna anknytning och nya, socialistiska, värderingar i politiska församlingar, i facken, i jobben.

 

De kloka människor, som efter världskrigens och totalitarismernas fasor under förra seklet, ställde samman de mänskliga fri- och rättigheterna insåg, och värnade om, denna rätt och möjlighet att överföra en mångfald av normer och värderingar från generation till generation i alla de varianter som kan finnas.  Detta i motsats till de uppfostringssystem man hade sett under totalitära utbildningsprogram som Lebensborn, Hitlerjugend, Stalins pionjärer.

 

Med ytterligare likriktning, styrning och kanske förbud mot den sista möjligheten att värna sin mänskliga rätt att fostra barnen i hemmet, är nu Sverige nära dessa totalitära system.

 

Ändå försvaras detta, men hänvisning till barnens rätt till objektiv undervisning. Riksdagsledamoten Mauricio Rojas har visat, att svensk undervisning ingalunda är objektiv utan klart indoktrinerande. Vidare är detta att tala om Barnens Rätt som något som står i motsats till Föräldrars Rätt ett typiskt socialistiskt falskt "argument" - ett trick - som ofta går hem, hos personer som inte tänker själva. Om barns rätt inte får bevakas av deras föräldrar, vem är det då som skall bevaka deras rätt, om inte politikerna och deras experter i statens många institutioner. Och - när man gör detta, som nu med tvång och lagstiftning i klar konflikt med Europakonventionen - skadar man barn och föräldrar och den relation mellan dem, som kunde ha varit av oändligt värde för dem - till vinst för vem, för vad?

 


Europakonventionen - undervisning och föräldrarätt
Av Krister Pettersson


Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanet
En serie av artiklar i olika media 2009-08-05 --


Dominic Johansson omhändetogs på Gotland

Mänskliga rättigheter - också i Sverige!
Av Krister Pettersson


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS