Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Det är viktigt – 9789151105581 Juridik for socialt arbete therese fridstrom montoyasåväl för enskilda hjälpbehövande som av rättssäkerhetsskäl – att den som är verksam på socialtjänstens område är förtrogen med de lagar som reglerar verksamheten och kan använda juridiken som ett verktyg i det sociala arbetet. Detta gäller såväl för de som handlägger enskildas ärenden, för de som ska verkställa beslutade insatser samt för socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten. 

Den här boken är en introduktion till juridiken på socialtjänstens område. Den utgår från socialtjänstens allmänna ansvar och det särskilda ansvaret för vissa grupper. Bokens fjärde upplaga är reviderad med beaktande av ändrade regler i de centrala lagar som reglerar socialtjänstens verksamhet samt nytillkommen praxis. Nytt är också att EU-rättens och internationella konventioners betydelse för den svenska socialrättens tillämpning har förtydligats. 

Författarna är jurister med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning i socialrätt och offentlig rätt för blivande socionomer och andra studentgrupper på Uppsala, Umeå, Göteborgs och Stockholms universitet. 
Therése Fridström Montoya (red.) är socionom, jur.dr i offentlig rätt, docent och biträdande lektor i civilrätt. Hon är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. 

Åsa Alfvengren är adjunkt vid Umeå universitet sedan 2009 och undervisar i socialrätt och civilrätt på socionomprogrammet och juristprogrammet samt på polisutbildningen. 

Therese Bäckman är jur.dr i offentlig rätt och arbetar som universitetslektor vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet och vid polisutbildningen, Högskolan i Borås. 

Pernilla Leviner är docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten samt biträdande föreståndare för och styrelseledamot i Barnrättscentrum vid Stockholms universitet. 

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. 

Ann-Christine Petersson Hjelm är jur.dr och verksam som universitetslektor i rättsvetenskap vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. 

Publicerad: Malmö : Gleerups, [2022]

Tillverkad: 2022 

Powered by AIS