Barnskyddsutredningens uppdrag
Regeringen tillsatte den 6 december 2007 en särskild utredare med
uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna till skydd och stöd
för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Sakkunniga och experter med uppgift att biträda utredningen
utsågs i början av 2008. Utredningen antog namnet Barnskydds-
utredningen.Barnskyddsutredningen fick i uppdrag att särskilt se över ett
antal bestämmelser i den nuvarande lagstiftningen och föreslå de
förändringar, som utredningen funnit motiverade. Bestämmelserna
berörde den sociala barn- och ungdomsvårdens övergripande mål
och ansvar, reglerna om anmälningsskyldighet, socialnämndens
möjlighet att polisanmäla brott mot barn samt reglerna för utred-
ning, öppna insatser och uppföljning av insatser. Även villkoren för
familjehemmen samt frågan om kompetens för arbetet inom barn-
och ungdomsvården angavs särskilt i direktiven.
Utredningen fick också i uppdrag att ta ställning till om be-
stämmelserna till stöd och skydd för barn och unga ska samman-
föras i en särskild lag och om utredningen bedömer att så är fallet,
utarbeta ett fullständigt författningsförslag inklusive eventuella
följdändringar i annan lagstiftning.
Slutligen ska utredningen lämna förslag till de förändringar som
bedöms nödvändiga för att anpassa lagstiftningen till den utveck-
ling av barn- och ungdomsvården som har skett.
Utredningen har under arbetets gång lagt stor vikt vid att in-
hämta information, kunskap och uppfattningar från professionellt
verksamma, forskare, familjehemsföreträdare, barnorganisationer,
myndigheter m.fl. som är verksamma inom området. Utredningen
har bemödat sig om att utgå från bästa tillgängliga vetenskapliga

Publicerad: Stockholm : Fritze, 2009

Tillverkad: Stockholm : Edita Sverige

Powered by AIS