Protokoll fört vid NKMR:s årsmöte den 12 juni 1998 på Svenska Arbetsgivarföreningens lokaler på Södra Hamngatan 53 i Göteborg.

Protokollförare styrelseledamoten jur. kand. Siv Westerberg

§1 NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

§2 Årsmötet väljer Birgitta Hellwig och Peter Klevius till justeringsmän.

§3 Ordföranden uttalar ett tack till Svenska Arbetsgivarföreningen som upplåtit lokal för årsmötet och efterföljande symposium.

§4 Peter Klevius framför ett tack till Ruby Harrold-Claesson och Siv Westerberg för deras arbete med att organisera årsmötet och symposiet.

§5 Ordföranden föredrager verksamhetsberättelsen för är 1997.

§6 Kassören jur. kand Siv Westerberg föredrager kassörens verksamhetsberättelse för är 1997.

§7 Kassören informerar om att NKMR nyligen fått ett anslag på 25 000 kronor frän Stiftelsen Karin och Ernst-August Bångs minne att användas till inköp av dator, skrivare, fax och telefon.

§8 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§9 Årsmötet uttalar ett tack till styrelsen för nedlagt arbete.

§10 Styrelsen bestående av ordföranden Ruby Harrold-Claesson, vice ordföranden Holger Lindholt, 2:a vice ordföranden Peter Klevius, kassören Siv Westerberg, sekreteraren Bent Jensen och sekreteraren Axel Sölvsten omväljs i sin helhet.

§11 Till revisor väljes f.d. riksdagsledamoten Rune Torwald och till revisorssuppleant advokat Lennart Hane.

§12 Årsmötet uppdrager åt styrelsen att bestämma platsen för nästa årsmöte.

§13 Ordföranden redogör för att hon vid besök på Jamaica våren 1998 sammanträffat med FN:s generalsekreterare Kofi Annan i samband med att generalsekreteraren installerades som hedersdoktor vid the University of the West Indies, Mona, Jamaica. Ordföranden redogör för att hon för kort tid sedan har tillskrivit Kofi Annan med en framställan att han måtte bevilja henne och Siv Westerberg en audiens i New York hösten 1998 då vi beredes tillfälle framlägga problemet med onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna.

§14 Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta med ett förslag till stadgeändring innehållande att i föreningens målsättning skall ingå att verka för en lagändring innebärande att barn ej får tvångsomhändertagas om det finnes nära släktingar som är villiga taga hand om barnet.

§15 Holger Lindholt redogör för innebörden av begreppet gudfar och gudmor i Danmark och föreslår att NKMR skall verka för lagändringar innebärande att om ett tvångsomhändertagande aktualiseras skall myndigheterna ha skyldighet förhandla med barnets gudfar och gudmor.

§16 Förslag framlägges att NKMR skall vara medborgarnas ombudsman. Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med detta förslag.

§16 Holger Lindholt föreslår att NKMR skall skriva brev till Strasbourg att verksamheten i Europeiska Kommissionen och Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna ej fungerar tillfredsställande.

§17 Holger Lindholt föreslår att NKMR skall sända brev till Högsta Domstolen i Sverige och påpeka det felaktiga i "yrkesförbudet" för Ruby Harrold-Claesson och Siv Westerberg.

§18 Ordföranden informerar om att Medborgarrättsrörelsen i Sverige eventuellt kommer att läggas ned. Medborgarrättsrörelsen har årsmöte i Stockholm den 17 juni 1998. Ruby Harrold-Claesson har lagt en motion till Medborgarrättsrörelsens årsmöte att Medborgarrättsrörelsen skall uppgå i NKMR.

§19 Årsmötet avslutas med att ordföranden tackar de närvarande för deras deltagande i årsmötet. I omedelbar anslutning till årsmötet hålles symposium på temat "Onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna".

Göteborg den 14 juni 1998

Siv Westerberg
protokollförare

Protokollet justeras

Aachen den 19/06 1998

Birgitta Hellwig

Stockholm den 24/6 1998

Peter Klevius

Tillbaka till huvudsidan

Till kassarapporten

Till kallelsen

Tillbaka till RAPPORTER

Till verksamhetsberättelsen