Rapport från NKMR's Informationsafton den 11 november 1998

 • Den 11 november 1998 inbjöd NKMR till informationsafton för studerande på läkarlinjen och juristlinjen i Göteborg om onödiga tvångsomhändertaganden av barn i Sverige. Platsen för mötet var Aulan vid Göteborgs Högre Samskola.

  Inbjudan och presentation


  Förutom en presentation av styrelsen och NKMR's verksamhet sändes följande information till studenterna.

  Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NKMR, är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, som arbetar för familjers rätt att hålla samman och arbetar mot onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna.

  NKMR bildades den 30 november 1996 vid ett möte på Christiansborg i Köpenhamn av jurister, journalister med flera, som i sin yrkesverksamhet eller i sitt ideella arbete kommit i kontakt med de fruktansvärda tragedier som uppstår då barn helt i onödan förvägras rätten att växa upp hos sina egna föräldrar.

  De domstolsbeslut som resulterar i att barn och föräldrar skiljs åt stöder sig ofta på utredningar gjorda av socialsekreterare och sakkunnigutlåtanden från barnpsykiater och/eller psykologer. Socialutredningarna är ofta utförda utan iakttagande av ens elementära krav på objektivitet och saklighet. Läkarutlåtandena och psykologutlåtandena och de slutsatser som drages i dessa utlåtanden saknar ofta helt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Trots detta accepteras dessa utlåtanden okritiskt av domstolarna.

  Inom NKMR har vi fått uppfattningen att området tvångsomhändertaganden av barn enligt lag om vård av unga i både läkarutbildningen och juristutbildningen felaktigt framställes som ett relativt okontroversiellt område. Detta är anledningen till att vi nu inbjuder till informationsafton. Som föredragshållare har vi inbjudit advokaterna Lennart Hane och Peter Haglund, som bägge har en omfattande praktisk erfarenhet av mål rörande tvångsomhändertagande av barn och fil. Dr. Lena Hellblom Sjögren som har en omfattande erfarenhet av forensisk psykologi.

        • ______________


Program

Advokat Lennart Hane, Stockholm

Rättsstatens förfall.

Tusentals barn i Sverige tages i onödan från sina hyggliga och barnkära föräldrar och placeras i fosterhem. Hur har en sådan situation kunnat uppstå i Sverige? (cirka 20-25 minuter)

Fil. Dr. leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren, Stockholm

:

Farliggörande av föräldrar

.

Hur juridik, psykiatri och socialtjänst kan farliggöra föräldrar exemplifieras med ett autentiskt fall. (cirka 20-25 minuter)


Paus

cirka 10 minuter.


Advokat Peter Haglund, Falköping

:

Falska incestanklagelser, ett vapen i vårdnadstvister

.

Falska incestanklagelser har ökat lavinartat de senaste åren. Myndigheters och domstolars okritiska tilltro till falska incestanklagelser har lett till att många barn berövas rätten att växa upp hos sina egna föräldrar. (cirka 20-25 minuter)


Publiken bestod huvudsakligen av juriststudenter. De blev mycket upprörda när de konfronterades av den verklighet som de mötte i föreläsningarna. Efter varje föredrag ges möjlighet att ställa frågor till föredragshållaren. Debatten var intensiv.


Farliggörande av föräldrar

 
Tillbaka till rapporter