Swedish

Välj ditt språk

 • R E V I SI 0 N S B E R Ä T T E L S E för N K M R för 1 9 9 9

  ===============================================

  Undertecknad vald att revidera Nordiska Kommittén för MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:s verksamhet under 1999 får härmed efter fullgjort uppdrag redovisa min granskning.

  Någon kontantkassa i egentlig mening existerar ej, utan alla ekonomiska transaktioner redovisas i princip via postgirokontot 444 88 81- 5. Detta konto har jag siffergranskat fullständigt och avstämt mot postgirots allegat.

  Årets intäkter av medlemsavgifter uppgår till 16.256:27 kr

  Vare sig styrelse- eller föreläsararvoden har utgått. I princip har bara rena utlägg för lokalhyror, postporton., trycksaker, datakostnader och i enstaka fall för resor kunnat ersättas p gr a föreningens ansträngda ekonomi.

  Postgirots ställning

  1999-01-01 var 3,665:96 och

  1999-12-31 är 1.373:41 !

  Jag har även sökt följa föreningens verksamhet i övrigt och vill uttrycka min beundran för styrelsens förmåga att agera i olika sammanhang för att motarbeta administrativa övergrepp i sammanhang med omhändertagande av barn för 'samhällsvård'?? Kanske det är föreningens existens, som lett till att en familj, som fått sina barn "omhändertagna" trots att påstådda missförhållanden inte kunnat styrkas, nu i efterhand tillerkänts ett skadestånd!

  Då jag inte funnit anledning till anmärkning mot vare sig bokföring eller verksamheten i övrigt, tillstyrker jag,

  att

  styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning samt

  att

  utgående behållning på postgirokontot 444 88 81-5 kronor 1.373:41 föres i ny räkning.

  Samtidigt bör noteras, att föreningen äger en DATOR ACTIVE 266 MMX förvärvad 1998-11-26 för 23.658 kr (främst tack vare en donation från Stiftelsen Karin & Ernst August Bångs minne).

  Olofstorp 2000-06-02

  Rune Torwald

  Fd riksdagsman

  Kallelse till Årsmöte

  Kallelse till Symposium

  Tillbaka till Huvudsidan