Forslag til endring av stadgar

Årsmøtet 2004

Nye formuleringer er markert med fet type

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna

STADGAR / VEDTEKTER

 

INGRESSEN

Medvetna om förekomsten av åtskilliga kränkningar av familjers rättigheter i de nordiska länderna, vilka konkretiserats genom fällande domar mot Sverige, Finland och Norge i den Europeiska Domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, har initiativ till bildande av en Nordisk Kommitté för Mänskliga Rättigheter - NKMR - för skydd av familjers rättigheter tagits av representanter för olika organisationer i Danmark, Norge och Sverige som samlats till ett möte den 30 november 1996 på Christiansborg, Danmark.

Medvetna om att familjen är samhällets grundsten finner vi det ytterst angeläget att familjen i de nordiska länderna skall åtnjuta den rätt till respekt och skydd som garanteras i FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, och FN:s Barnkonvention. Utan rättssäkerhet för familjen såsom institution riskerar den enskilde att tvångsvis förvägras rätten till familjesamhörighet.

NKMR anser att alla barn har rätt till sitt ursprung. Det finns en oförstörbar, speciell samhörighet mellan biologiska släktingar, som har med rötter, identitet og kjærlighet att göra.

NKMR skall verka för barns och föräldrars gemensamma rätt till varandra och till övriga släktingar.

NKMR skall verka för rättssäkerhet vid samhällsingripanden och för att alternativ till separation av barn och föräldrar tas fram. I de fall då separation är oundviklig skall den ske på ett sådant sätt att respekten för både barns, föräldrars og øvrige slektningers mänskliga rättigheter upprätthålls.

NKMR anser att en separation som samhällsåtgärd i princip skall vara temporär och att inget tvångsomhändertagande av ett barn skall ske om det finnes släktingar som är villiga att taga hand om barnet.

NKMR skall genom opinionsbildning åstadkomma en förändring av samhällsmiljön i de nordiska länderna, så att familjeansvaret upprätthålls och underlättas.

1 §. Kommittén och dess ändamål

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell internationell sammanslutning. Den skall verka för att:

* vidga enskilda människors och deras familjers frihet och rättssäkerhet,

* stärka respekten för de medborgerliga fri- och rättigheterna i de Nordiska länderna, med utgångspunkt i:

- FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna,

- Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna,

- FN:s Barnkonvention,  (komma settes inn)

* när styrelsen så finner lämpligt rapportera till FN:s organ för mänskliga rättigheter, Europadomstolen i Strasbourg och FN:s Barnkommitté misstänkta fall av kränkningar av familjers rättigheter, (liten forbokstav, komma erstatter punktum til slutt)

* tillse att felande tjänstemän ställs till svars inför domstol eller disciplinärt organ vid rättsövergrepp eller maktmissbruk mot enskilda samhällsmedborgares privat- och familjeliv, (komma settes inn)

* genom opinionsbildning motverka onödiga tvångsingripanden i medborgarnas privat- och familjeliv.

2 §. Organisation

Kommitténs verksamhet utövas genom följande organ:

*Årsmöte och extra kongress

*Styrelse

(Arbetsutskott utgår)

För dessa organ gäller vad därom särskilt stadgas.

3 §. Medlemskap

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR är en internationell sammanslutning av organisationer och enskilda som verkar för uppnående av Kommitténs ändamål.

1 mom. Organisationers Medlemskap

Lokal, nationell eller internationell juridisk person eller organisation erhåller medlemskap genom anmälan om medlemskap och erläggande av stadgad årsavgift. NKMR:s styrelse kan vägra en organisation medlemskap.

2 mom. Enskildas medlemskap.

Enskilda personer, som vill verka för NKMR:s syften erhåller medlemskap genom anmälan om medlemskap och erläggande av stadgad årsavgift. Styrelsen kan vägra en person medlemskap. (Punktum settes inn)

3 mom. Årsavgift

Årsavgiften fastställs av Årsmøtet.

4 mom. Utträde

Medlem som underlåter att erlägga avgiften för ett verksamhetsår och som, efter anmaning om betalning, resterar för avgiften ännu den 31 maj året därefter, anses ha utträtt ur Kommittén.

5 mom. Uteslutning

Medlem som motarbetar eller eljest allvarligt skadar Kommittén kan av styrelsen uteslutas. Sådant beslut kan skriftligen överklagas hos Årsmøtet eller Extra Kongress, men gäller fram till denna. Ett överklagande ( "till Kongressen" utgår) skall inkomma enligt regler avseende motioner.

4 §. Årsmøte og ekstra kongress

1 mom. Årsmötet är Kommitténs högsta beslutande organ. Dess främsta uppgifter är att ange riktlinjer för styrelsens verksamhet, besluta om stadgar, välja styrelse och revisorer samt granska styrelsens arbete.

2 mom. Årsmötet skall hållas varje år före juni månads utgång.

3 mom. Extra kongress hålles när styrelsen så beslutar, om revisorn så påkallar eller minst 100 medlemmar skriftligen så begär.

4 mom. Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmøtet. Har extra kongress påkallats av revisorer eller medlemmar skall den hållas inom 30 dagar efter det att framställningen gjorts.

5 mom. Kallelse till årsmøtet sker genom allmänt utskick till medlemmarna eller genom föreningens tidning eller E-mail. Kallelse skall utfärdas, till årsmøte senast 30 dagar före årsmøtet, till extra kongress senast 14 dagar före mötet. Med kallelse skall följa dagordning och erforderliga möteshandlingar.

5 §. Arbetsordning vid Årsmøte

1 mom. Vid varje årsmøte skall följande ärenden förekomma:

* val av mötesordförande

* val av protokollförande

* val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera protokollet

* fråga om årsmötets behöriga utlysande

* fastställande av dagordning.

2 mom. Vid Årsmøtet skall därutöver följande ärenden förekomma:

* styrelsens och revisorns berättelser över Kommitténs verksamhet och förvaltning under det senaste verksamhetsåret

* fastställande av resultat- och balansräkningar

* fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

* fastställande av medlemsavgifter

* val av föreningens ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

* val av revisor

* utseende av valberedning

3 mom. På extra kongress får endast behandlas ärende för vilken den enligt utfärdad kallelse utlysts.

4 mom. Årsmøte väckt fråga får ej föranleda annat beslut än dess hänskjutande till styrelsen, såvida ej beslutet är enhälligt.


5 mom. Protokollføreren ved Årsmøtet fører protokollen med besluts-referat. Protokollføreren skal ferdigstille protokollen i undertegnet stand innen 1 måned etter Årsmøtet og oversende den til justeringspersonene. Justeringspersonene skal fullføre sin granskning, eventuelt i samråd med ordførende og protokollføreren, og oversende den endelige, justerte protokollen til styrelsen i undertegnet stand, innen 2 måneder etter Årsmøtet.

6 §. Röstning och beslut vid Årsmøte

1 mom. Varje enskild medlem får närvara och äger vid Årsmøtet en röst. Medlem äger dessutom rösta för ytterligare en medlem enligt skriftlig fullmakt.

2 mom. Årsmøtet fattar beslut genom öppen omröstning om inte annat är föreskrivet. Vid personval skall sluten omröstning företagas om någon så begär. Vill minst tio röstberättigade årsmøtedeltagare i (trykkfeil: aksenttegn på i, korrigert) annan fråga ha sluten omröstning skall sådan verkställas.

3 mom. Årsmøtebeslut fattas med enkel majoritet om inte annat är föreskrivet. Om vid omröstning lika röstetal uppstår har mötesordföranden utslagsröst; vid sluten omröstning sker avgörande genom lottning.

4 mom. Omröstning skall föregås av fullmaktsgranskning.

7 §. Motioner till Årsmøtet

1 mom. Motionsrätt tillkommer varje enskild medlem eller organisation, som är medlem. Motion till Årsmøtet skall inlämnas skriftligen och skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

2 mom. Motion och styrelsens yttrande däröver skall sändas till medlemmarna tillsammans med övriga årsmøtehandlingar, om så ske kan. Kommer motionen in till styrelsen efter det att kallelse utfärdats skall den och yttrandet däröver framläggas vid Årsmøtet.

8 §. Nationella avdelningar

Medlemskap i NKMR kan erhållas oberoende av nationalitet eller bosättningsort.

I styrelsen för NKMR bör om möjligt finnas representanter från alla de nordiska länderna.

9 §. Styrelse

1 mom. Styrelsen har plasser med stemmerett for følgende funksjoner:

 

 

1 ordførande,

 

1  vice ordførande for hvert nordisk land unntatt det land som ordførande representerer,

 

1 ordinarie ledamot (ordinært styremedlem) for hvert nordisk land,

 

inntil 4 andre ordinarie ledamøter,

 

1 kassør.

 

 

2 mom. Det er dertil plasser for 1 suppleant for hvert nordisk land. En suppleant er stemmeberettiget i styrelsen bare når en representant for samme land som suppleanten, som har status som ordførande, vice ordførande, ordinarie ledamot eller kassør, ikke avgir stemme.

 

 

3 mom. Intet land kan ha mere enn 4 representanter i styrelsen tilsammen i funksjonene ordførande, vice ordførande, ordinarie ledamot, kassør. Hvert land bør om mulig ha minst 2 representanter.

 

 

4 mom.  Styrelsen kan oppnevne sekretærer for å utføre arbeide for eller på vegne av NKMR, men som ikke har stemmerett i styrelsen.

 

Styrelsen kan adjungere ytterligere personer som styrelsen bemyndiger til å representere NKMR for bestemte funksjoner, men som  ikke har stemmerett i styrelsen.

 

 

5 mom.  Bare betalende medlemmer av NKMR er valgbare til styrelsen. Om et medlem uteslutes av NKMR, eller ikke betaler sitt medlemskap i rett tid og heller ikke har erholdt ordførandes samtykke til utsettelse, kan han uteslutes fra styrelsen.

Styrelsen utses av kongressen/årsmötet i NKMR för ett år i taget bland medlemmar som föreslagits av valberedningen eller av enskild medlem eller av organisation med medlemskap i NKMR eller av Årsmøtet.

6 mom. Det bør tas sikte på en grad av kontinuitet i styrelsen som sikrer at styrelsen til enhver tid har representanter med solid erfaring innenfor NKMR's virksomhet.

 

Det bør imidlertid også tilstrebes en grad av rotasjon, fordi det vil øke bredden i NKMR's person-ressurser med erfaring fra styrelsen, som for eksempel kan velges inn igjen i en senere periode.

 

7 mom. (Tidligere mom. 2) Styrelsen är beslutför när röstberättigade motsvarande minst hälften av styrelsen är närvarande.

8 mom.  (Tidligere mom. 3) Vid lika röstetal har fungerande ordföranden utslagsröst. Gäller omröstningen personval sker dock avgörandet genom lottning.

(Tidligere 4 mom. om arbetsutskott utgår.) 

9 mom.  (Tidligere mom. 5) Styrelsen leder Kommitténs löpande verksamhet och är, då Årsmøtet inte är samlad, NKMR:s högsta beslutande organ. (Passus om styrelsens instruks til arbetsutskottet utgår.)

10 mom.  Styrelsen kan løpende velge inn styremedlemmer til ledige plasser i styrelsen. Sådanne valg gjelder frem til første valg foretatt av Årsmøte eller Extra kongress.

11 mom.  (Tidligere mom. 6) NKMR:s styrelse har sitt säte där ordföranden är bosatt och sammankallas då ordföranden bestämmer eller då fem ledamöter påkallar det.

10 §. Förvaltningen av NKMR:s ekonomi

Förvaltningen av NKMR:s medel handhaves rent praktiskt av kassören. Vid större utgifter bör kassören rådgöra med ordföranden och vid mycket stora utgifter med hela styrelsen. Synnerligen stora utgifter bör underställas Årsmøtet innan beslut fattas om utgiften.

11 §. Valberedning

Styrelse- och revisorsval skall förberedas av en valberedning bestående av én eller flere personer, utsedda av Årsmøtet för ett år åt gången. Valberedningen avger sitt förslag så att det kan delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.

12 §. Revisor

Årsmøtet utser en revisor och en suppleant för denne.

13 §. Firmateckning

Kommitténs firma tecknas av ordföranden och kassören i NKMR var för sig.

14 §. Förvaltning och revision

1 mom. NKMR:s verksamhetsår omfattar tiden 1 juli -30 juni. NKMR:s räkenskapsår omfattar kalenderår.

2 mom. Kommitténs räkenskaper och bokslut skall senast den 15 mars varje år lämnas till revisorerna för granskning. Dessa skall inom tre veckor därefter avge revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

15 §. Stadgeändring.

Ändring av NKMR:s stadgar sker genom majoritetsbeslut på Årsmøtet. Ändrings-förslaget skall ha kommit medlemmarna tillhanda senast i samband med kallelsen till årsmötet.

16 §. Kommitténs upplösning

1 mom. Upplösning av NKMR kan beslutas av två Årsmøter i följd med fyra femtedels majoritet.

2 mom. Upplöses Kommittén skall dess tillgångar överlämnas till organisation som i fråga om ändamål och verksamhet är så lik Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter som möjligt.

Tillbaka till Dagordningen - Årsmötet 2004

--------------------------------

Nåværende, uten endringsforslag: