Stefan Olofson är journalist på Skånska Dagbladet. Artikeln är tidigare publicerad i SKD den 4 maj 2007. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes den 16 januari 2007.

Fallet Zahra är inte unikt. Nutida svensk socialhistoria visar att invandrarbarn är överrepresenterade vid tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar. Barnen tvångsomhändertas och placeras utanför sin etniska bakgrund och sin kultur. Det torde dock för varje tänkande människa vara uppenbart att invandrarföräldrar - om de inte är missbrukare eller vanvårdar sina barn - borde ha större kompetens att ta hand om sina egna barn än svenskar som avlönas av skattebetalarnas medel för att axla föräldrarollen.

Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

Kommunen tar DO i örat om utredning: "Tvångsomhändertagande inte i strid mot Europalagen"

Av Stefan Olofson, journalist

LUND.

Socialtjänsten tar Diskrimineringsombudsmannen, DO, i örat och undrar vad Europakonventionen har med tvångs- omhänderta­gandet av Zahra Hosseinis dotter att göra. Det finns inga grunder för att etnisk diskriminering skulle ha skett, anser social tjänsten.

För mer än tre är sedan berö­vades Zahra vårdnaden om sin nu sexåriga dotter. Social­nämnden anser henne inte lämplig som mamma och placerade dottern hos en ny familj i Mellanskåne. Zahra får bara träffa henne några timmar i månaden.

D0:s jurist Peter Bratt har riktat skarp kritik mot social­tjänsten och kammarrättens utredning och beslut Utred­ningen är dålig och innehåller eget tyckande, som gjort Zah­ra i princip rättslös. Detta stri­der, enligt DO mot Europa­konventionen, som svensk lag omfattas av.

- Bratt behandlar uteslutan­de om socialnämndens age­rande kan anses utgöra en kränkning av rätten till famil­jeliv, enligt Europakonventio­nen. Inte någon av frågorna DO ställt tar sikte på om etnisk diskriminering har förekom­mit Frågorna handlar om för­valtningsprocessen. Därför måste vi ifrågasätta om DO verkligen agerar inom ramen för sitt uppdrag, menar kom­munjurist Gunnar Jönsson med stöd av Inger Fröman på avdelningen för barn och fa­milj.

På DO höjer man på ögon­brynen för kommunens syn­punkter. Linus Kyrklund, handläggare av ärendet på DO, betonar att svensk lag är en del av Europakonventionen och att frågan om etnisk diskrimi­nering är synnerligen relevant idet här fallet.

- Det borde socialnämnden och Lunds kommun känna till, säger Linus Kyrklund.

Socialnämnden har inga som helst planer på att återför­ena mor och dotter, eftersom mamman bedöms som psy­kiskt instabil och mer eller mindre farlig för sin dotters utveckling. En plan för återför­ening måste finnas, säger Eu­ropalagen.

Kritik

Specialistläkaren i psykiatri i Lund, Peter Bosson, andra psy­kologer, jurister, sakkunniga och fler hörda finner inga fel på Zahra som gör henne olämplig som mamma. Hon bedöms som helt normal men frustrerad för att blivit berö­vad sitt barn. Hon visar känslor vilket ligger henne till last.

- Någon barnpsykiatrisk be­dömning har aldrig gjorts. Det är oerhört viktigt att en sådan undersökning görs. Social­tjänsten har dragit långtgåen­de slutsatser med långtgående konsekvenser, utifrån dot­terns inre tankevärld och se­dan själva bedömt och analy­serat orsakernas samman­hang från ett lekmannaperspektiv. En utredning med ett psykiatriskt perspektiv måste göras, betonar Peter Bosson. Socialtjänsten tycker inte att de agerat lekmannamässigt. Det finns gott om underlag, bland annat har Kammarrät­ten gjort samma bedömning utifrån flickans behov som so­cialtjänsten gjort.

Men socialtjänsten lovar fun­dera på att genomföra en barnpsykiatrisk undersök­ning nu. Enligt kanslichef Björn Grunning, kommunens högsta jurist, är det för kom­munen oklart vilket syfte DO egentligen har.

-Ar syftet att utreda om kom­munen har brutit mot Europa­konventionen vill vi ha besked om hur detta kan anses ingå i DO:s tillsynsverksamhet? Det är inte rimligt att DO i största allmänhet ska pröva kommu­nens agerande, enligt konven­tionens innehåll, utan att det finns koppling till etnisk dis­kriminering.

Zahra får träffa dottern fyra timmar i månaden.
Av Stefan Olofson

Dåligt underlag orsakar problem.
Av Stefan Olofson

"Omöjligt få upprättelse när fel har begåtts".
Av Stefan Olofson

DO vill träffa socialnämnden.
Av Stefan Olofson

Skarp kritik mot socialens agerande: Psykologer underkänner utredning om omhändertagande.
Av Stefan Olofson

Powered by AIS