Jur. kand. med. lic. Siv Westerbergs föredrag vid NKMR:s symposium i Göteborg den 12 juni 1998.


Fortsättningen på tvångssteriliseringarna - onödiga tvångsomhändertaganden av spädbarn - mödravårdscentralernas tvivelaktiga roll i denna verksamhet.

De flesta av oss har blivit mycket upprörda när vi för några månader fick veta verkligheten bakom de tvångssteriliseringar som upphörde först på 1970-talet.

På min juridiska byrå har jag kommit i kontakt med några fall som får mig att förstå att på svenska mödravårdscentraler pågår beträffande behandlingen av vissa gravida kvinnor en verksamhet som uppvisar stora likheter med tvångssteriliseringarna.

När det gällde tvångssteriliseringarna var ju bland offren en diffus grupp unga kvinnor beträffande vilka vissa befattningshavare, det kunde vara socialvårdstjänstemän, läkare eller präster, fått för sig att kvinnan var svagbegåvad eller psykiskt svag och oförmögen att taga hand om ett barn i framtiden. Formellt var ju tvångssteriliseringarna frivilliga. Det vill säga kvinnans samtycke krävdes, men det samtycket fick man fram under utpressningshot om inte vanliga övertalningsförsök var framgångsrika. Utpressningen bestod i att man sade till tonåringen ifråga att Du måste stanna resten av Ditt liv på denna sinnesslöanstalt om Du inte skriver på ett frivilligt medgivande till sterilisering.

Jag har på min byrå haft ett par tvångsomhändertagandefall där förhistorien varit följande: En ung kvinna har gått i särskola och därmed av myndigheterna stämplats som utvecklingsstörd. I bägge de fall jag tänker på rör det sig om skötsamma kvinnor som lever ett socialt välordnat liv och som torde vara fullt kapabla att taga hand om ett barn: Den ena har exempelvis varit dagmamma, den andra har pryat inom åldringsvården.

När en kvinna som gått i särskola blir önskat och planerat gravid och kommer till mödravårdscentralen för sedvanlig hälsokontroll utsättes hon från barnmorskans sida för en störtsjö av övertalningsförsök att göra abort. När den blivande modern förklarar att barnet är önskat, planerat och efterlängtat fortsätter övertalningsförsöken ändå. Extra allvarligt är detta med tanke på att många blivande mödrar de första tre graviditetsmånaderna är osäkra och tveksamma till hur de skall klara graviditet, förlossning och modersrollen.

När övertalningsförsöken misslyckas tar barnmorskan till hot och utpressning. Hon förklarar för den gravida kvinnan att hon, barnmorskan, har skyldighet rapportera till socialmyndigheten om det kan befaras att ett barn kan fara illa. Hon talar om att modern riskerar att socialmyndigheterna tar ifrån henne barnet redan på BB och placerar barnet i fosterhem.

Om modern inte heller inför det hotet går med på abort utan föder barnet så brukar det bara dröja en eller två dagar efter förlossningen så kommer socialsekreterarna upp på BB och hotar ta barnet från modern. Vi vet ju att många nyblivna mödrar är oerhört labila veckan efter förlossningen. Moderns reaktion på detta fruktansvärda hot kan vara att hon kollapsar psykiskt eller får ett vredesutbrott mot socialsekreteraren. Eller hon blir helt tyst och apatisk. Hennes reaktion på hotet används sedan mot henne. Blir hon arg anses hon aggressiv och olämplig som mor. Kollapsar hon psykiskt tas barnet från henne av den anledningen. Blir hon tyst och apatisk anses hon ointresserad av sitt barn och blir fråntagen barnet. Hon får vanligen aldrig någon chans att visa att hon under normala förhållanden är fullt kapabel att ta hand om sitt barn.

I flertalet diktaturstater gäller att staten vill styra medborgarnas fortplantning. Personligen anser jag att staten skall överhuvudtaget inte blanda sig i vuxna människors sexliv och fortplantning.

Europakonventionen garanterar i artikel 12 vuxna medborgare rätt att gifta sig och bilda familj.

Jag menar att man snarast bör starta en offentlig och högljudd debatt om det som pågår på mödravårdscentralerna och som utgör en fortsättning på tvångssteriliseringarna.

Ingen kvinna skall behöva riskera när hon går till mödravårdscentralen att bli utsatt för övertalning att göra abort.

Det är dags att allt detta kommer fram i ljuset och inte döljs för allmänheten lika länge som tvångssteriliseringarna doldes.

Till artikelindex

Powered by AIS