Swedish

Välj ditt språk

Den onda föräldern - attributionsmönster i sociala utredningar

 

Författare: Maria Eriksson & Hanna Wiesel

 

Högskolan i Örebro, Institutionen för samhällsvetenskap, avdelning för psykologi

Handledare: Bo Edvardsson

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur attributioner används inom förföljande socialt arbete. Resultatet som framkom kopplades till tidigare studier om förföljande strategier och teori om monsterföräldrar.

 

Utifrån attributionsteori konstruerades 16 analysbegrepp för attributioner. I utdrag på tre till fem sidor från fyra stycken förföljande sociala utredningar har attributionerna genom textanalys klassificerats och kategoriserats. Textanalysen delades in i hel- och delanalys som genomfördes i tre faser, klassificering, mönster och teoretisering. Först gjordes en individuell analys där attributionerna i respektive utredning klassificerades och deras mönster kartlades. Därefter gjordes en komparativ analys av de attributionsmönster som framkommit inom respektive utredning.

 

Resultatet visade på en konstruktion av onda föräldrar i texten genom användandet av attributioner vilket tydligt framkom av attributionsmönstren. Attributionerna fyller olika funktioner. Exempelvis används kausal- och egenskapsattributionerna främst för att beskriva och diskreditera föräldrarna. Relationsattributionerna används för att illustrera föräldrarnas brister på positiva relationer. Föräldrarna diskrediteras genom beskrivning av barnens påstådda negativa dåtida/nutida/framtida situation samt barnens negativa egenskaper. Förkomsten av bl.a. negativa attributioner, bristen på klientperspektiv och bristen på osäkerhet i textens formulering tyder på ett förföljande arbetssätt.

 

I vår studie har tre huvuddrag framträtt för hur attributioner, förföljande strategier och teorin om monsterföräldrar samverkar:

 

·      Attributioner används för att konstruera monsterföräldrar.

·      Förföljande strategier används mot monsterföräldrar.

·      Attributioner används som verktyg inom förföljande strategier.

 

Nyckelord: Social utredning, attribution.


 

Uppsatsen publiceras här med författarnas och deras handledares benägna tillstånd så att de som söker på NKMR:s hemsida kan få tillgång till den och kan ladda hem pdf-filerna.Den onda föräldern - attributionsmönster i sociala utredningar
Författare: Maria Eriksson och Hanna Wiesel, Handledare: Bo Edvardsson (Titelblad sammanfattning och innehållsförteckning)

 

 

 

Den onda föräldern - attributionsmönster i sociala utredningar
Författare: Maria Eriksson och Hanna Wiesel, Handledare: Bo Edvardsson (Uppsats)

 

 

 
Böcker

Rapporter

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS