En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

 

Den 10 februari 2005 kl. 14.00 – 16.00 inbjöd Statsrådet Jens Orback, Sveriges Justitiedepartement till ett möte om regeringens andra handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

 

Så här lyder inbjudan:

 

Regeringen inleder nu arbetet med en ny handlingsplan genom att bland annat kartlägga situationen avseende de mänskliga rättigheterna i Sverige i syfte att identifiera problemområden. Regeringen har för avsikt att presentera den andra nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna i början av 2006. Utgångspunkten för den nya handlingsplanen är att den bör gälla under fyra år, 2006 - 2009, och kartläggning och framåtblickande åtgärder läggs samman i en handlingsplan.

 

Arbetet är uppdelat i en kartläggningsdel och en framåtblickande del. Under arbetet med den första handlingsplanen (skr. 2001/02:83) spelade de förslag och synpunkter som referensgrupperna framförde en stor roll. Vid mötet kommer vi att diskutera vad som bör ingå i kartläggningsdelen. Vilka frågor och sakområden bör prioriteras? Andra viktiga områden är frågor om utbildning och information om mänskliga rättigheter.

 

Därefter kommer arbetet med de framåtblickande åtgärderna, själva handlingsplanen, att påbörjas i april 2005. Ni kommer då att inbjudas till ytterligare ett möte under april - maj månad och det kommer också att ges möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och förslag i denna del. I slutet av 2005 kommer ni att ges möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till den nya handlingsplanen.

 

Möten för att inhämta synpunkter under såväl kartläggnings del en som den framåtblickande delen av arbetet kommer bland annat att ske i följande grupper: ombudsmän, rättsvårdande myndigheter mm, övriga myndigheter, kommuner och landsting, riksdagspartierna, universitet och högskolor, arbetsmarknadens parter samt enskilda organisationer och övriga.

 

 

*******

 

Ca 300 frivilliga organisationer var inbjudna till mötet. NKMR representerades av ordf. Ruby Harrold-Claesson, jur. kand. Problemet med tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn har förts upp på dagordningen.

 

Därefter har NKMR avgivit ett yttrande.

 

 

 

Nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter

 

 

En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna. NKMR:s synpunkter

 

 

Artiklar

 

Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS