Swedish

Välj ditt språk

Sammanfattning978 91 38 23560 7 91 38 23560 9 Samlat genomtankt och uthalligt
Jag har haft uppdraget att utvärdera regeringens nationella hand-
lingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009, som överläm-
nades till riksdagen i mars 2006 genom regeringens skrivelse
skr. 2005/06:95. Uppdraget har innefattat att lämna rekommenda-
tioner i syfte att ge regeringen ett underlag för dess fortsatta sys-
tematiska arbete med frågor om mänskliga rättigheter på nationell
nivå i Sverige (i betänkandet ofta benämnt endast som systematiskt
MR-arbete).

I det här betänkandet, som till stor del utgör resultatet av ett
omfattande konsultationsarbete, redovisar jag mina synpunkter på
bl.a. processen för handlingsplanens tillkomst, handlingsplanens
utformning och innehåll, liksom på dess genomförande och, i den
utsträckning det varit möjligt, dess resultat.

Med utgångspunkt från de slutsatser jag anser mig kunnat dra av
det arbete som hittills bedrivits, lämnar jag i betänkandet ett antal
rekommendationer och förslag på hur regeringens fortsatta syste-
matiska arbete med mänskliga rättigheter bör utformas. Jag har hu-
vudsakligen valt att fokusera på två områden.

Det ena berör principiella frågor av processkaraktär, som använd-
ningen av handlingsplaner som metod, en förbättrad styrning och
samordning av arbetet med de mänskliga rättigheterna, samt stöd
till och samordning av arbete med frågor om mänskliga rättigheter
på lokal och regional nivå.

Det andra rör vad jag valt att kalla en förbättrad infrastruktur för
mänskliga rättigheter och omfattar bl.a. en indikatorbaserad upp-
följning av situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige, frå-
gan om inkorporering av fler konventioner om mänskliga rättighe-
ter i svensk rätt och tillskapandet av ett nationellt organ för mänsk-
liga rättigheter.

Publicerad: Stockholm : Fritze, 2011

Tillverkad: Stockholm : Elanders Sverige

Powered by AIS