Artikeln: Ett barns död samhällets ansvar av Marianne Sigstrom

Modern Marianne Sigström stred en mycket ojämn kamp emot myndigheterna för sin sons upprättelse som dog i myndigheternas kärleksfulla vård och lämnades att dö i sin ensamhet efter ett stort antal svåra epilepsianfall. Marianne Sigström stämde kommunen men förlorade emot de övermäktiga myndigheterna som är betalda med skattemedel för att tillse att samhället gör korrekta utredningar och inte vidtar grundlösa tvångsåtgärder emot de enskilda. För att statuera ett exempel ålades hon dessutom att betala kommunens rättegångskostnader för att visa på att det aldrig skall löna sig att stämma stat eller kommun, utan den enskilde skall tvingas till en total tystnad om det inträffade.

Sammanfattning av fallet:

Natten till den 24 april 1992 dog 14-årige Daniel Sigström efter ett stort antal svåra epilepsianfall.Han dog i ensamhet omkring 40 mil från sina anhöriga, som han älskade och som älskade honom villkorslöst, och som han inte givits möjlighet att kommunicera med på ett meningsfullt sätt under de sista tre åren.

Daniel var omhändertagen för samhällsvård enligt LVU, av socialnämnden i Gottsunda, dock utan att vare sig han eller mamman hade visat tecken på asocialitet eller missbruk. Bland annat anförde socialen som skäl til LVU att det förelåg: överbeskydd, gränsdragningsproblematik, relationsstörningar och symbiotisk bindning till mamman.

Mamman bedömde socialen som en besvärlig person som anmäler alla, som med andra ord utgjorde ett störningsmoment för deras arbetsro och bekvämlighet - och således ett hot mot deras maktfullkomlighet!

Samtidigt som socialmyndighete n i Gottsunda gjorde sig skyldig till kompetensöverskridande - och misstolkade Daniels problem (sjukdom) och familjens livssituation, isolerades Daniel från mamman, den enda person som han var känslomässigt bunden till.

En mor är, av naturliga skäl, den person som har största möjligheterna att klart se barnets hela livssituation. Detta ignorerades av myndigheten!

Daniels läkare vid UAS, dr Strömberg skriver i ett intyg till socialsekreterare G-B Graan, att det är av största vikt för Daniels sjukdomsförlopp, att han placeras i en stabil, lugn och trygg miljö. I ett senare intyg konstaterades, att frekvensen av epilepsianfallen ökat efter fosterhemsplaceringen 1989. Han skriver också att det är viktigt att utreda orsakerna till Daniels vantrivsel. Ingen åtgärd vidtogs:

I samband med rättegången vid uppsala tingsrätt visade Kalla Fakta inslaget om Daniel den 19  mars 2000 Kl 20.30 i TV4.

Gottsundafallet - Daniel Sigström visar starkt på hur socialen missbrukar både tvångmedel och maktmedel emot enskilda på ett vis som strider emot grundläggande Svenska rättprinciper samt EU-Lagstiftningen gällande de mänskliga rättigheterna. Hur domstolarna därtill ens kunnat tillämpa RB 18 kap. för att ålägga modern rättegångskostnader till en övermäktiga motståndare som dessutom är betald med skattemedel, strider mot allt sunt förnuft och visar på allvarliga brister vid prövningen.

NKMRs artiklar: Medias rapportering