Swedish

Välj ditt språk

Ensam i världen en liten parvel på väg mot helvetet

Skriven av Olle Hammarberg

Hur orkar ett barn med sin situation när vuxna runt barnet antingen bara försvinner eller totalt sviker i förtroende. Frågan blir tydlig och skrämmande i Olle Hammarbergs självbiografi. Olle Hammarbergs berättelse om sin uppväxt är en skakande skildring om ett totalt utlämnat barn. Både samhället och de vuxna sviker, tiger eller låtsas inte se barnets utsatthet och det lilla barnets behov. En fråga Olle ställer till oss läsare är - hur kunde vuxna se och tiga - är detta något som bara hände då eller kan det hända idag

ISBN: 9789163317316

Familjepolitik, förändringar i familjen

Skriven av Patricia Morgan

Krister Pettersson är en internationellt verksam civilingenjör. Här följer hans presentation av Patricia Morgans bok:

"Att en internationellt erkänd sociolog som Morgan nu har publicerat en bok, i vilken för en västerländsk demokrati synnerligen anmärkningsvärda förhållanden i vårt land beskrivs i klartext, måste uppmärksammas på bred front, i Sverige och utomlands.

Jag ber er alla, att göra vad ni kan för att sprida Morgans synnerligen kraftfulla och välunderbyggda kapitel om Sverige i boken. Jag bilägger texten i original med tillstånd för spridning från förlaget CIVITAS, och en något förkortad översättning jag står för själv. Också bilagt är en bild av bokens omslag.

Med vänlig hälsning

Krister Pettersson

ISBN: 1-903386-43-8

Father's rights: hard-hitting and fair advice for every father involved in a custody dispute

Skriven av Jeffery Leving, Kenneth Dachman

Millions of fathers are currently embroiled in the fight of their lives to win custody of their children. Wounded by the acrimony and greed that often accompany divorce proceedings, many wonder if they will ever again be an important part of their sons' and daughters' lives. With this landmark book, renowned men's rights attorney Jeffery M. Leving offers disenfranchised fathers true hope and meaningful advice certain to save years of anguish and possibly thousands of dollars.

ISBN: 0465024432

Finnungen

Skriven av Anja E. Tyni

Kriget rasade i Europa. Tarja vaknade upp av lillebror Veikkos skrik och dånet av kanoner.

Det lät som om det åskade ute. Hungern slet i tarmarna.

ISBN: 9197269867

Flickan som flydde

Skriven av Ulrika Fornell

Flickan som flydde är Ulrika Fornells berättelse om hur ett liv kan påverkas när först familjen, sedan samhället, sviker ett barn.
Barnläkaren i Örebro - han var inte psykiater - påstod efter att ha IQ-testat Ulrika Fornell att hon var »underbegåvad«. Året var 1947 och hon var nio år gammal. Alla efterblivna barn registrerades hos barnavårdsnämnden och blev statens angelägenhet. Efter fullgjord skolplikt togs hon om hand för anstaltsvård.
1954 flydde hon från sinnesslöanstalten sinnesslöanstalten/"yrkesskolan"hon placerats på samma år. Hon var sexton år och liftade till Stockholm för att efterlyst av polisen skapa sig ett eget liv.

ISBN: 9789186505097

FÖR SVERIGE - PÅ TIDEN!

Skriven av Ann Ekeberg

Något om boken... Varför sparkar och slår små Barn varandra som en naturlig del av sitt umgängesmönster? Kan man ta livet av sig bara för att man lyssnar på rockmusik och spelar rollspel? Är satanismen på väg att smyginfiltrera Sverige?

I sin bok För Sverige - På Tiden! möter vi den engagerade debattören, läraren och mamman Ann Ekeberg som ger sig på den destruktiva och kommersiella subkultur som i allt högre grad börjat prägla Barnens värld och uppväxt.

Förvaltningslagen

Skriven av Catarina Fäger

Den nya förvaltningslagen gäller sedan den 1 juli 2018. I lagen finns bestämmelser om handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter. I boken kommenteras förvaltningslagen på ett enkelt och pedagogiskt sätt med kopplingar till lagar inom socialrätten som innehåller avvikande bestämmelser, bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hänvisningar görs också till kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt förvaltningsprocesslagen.
Förvaltningslagen - en kommentar med inriktning mot socialt arbete är i första hand avsedd att användas som lärobok vid grundläggande studier i ämnet förvaltningsrätt inom socionomprogrammet. Den kan också vara till nytta för andra som kommer i kontakt med förvaltningslagen, såsom socialsekreterare och andra personer som arbetar med sociala ärenden, till exempel jurister.

ISBN: 9789144133997

Förvaltningslagen : en kommentar

Skriven av Kristina Ahlström

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer lättillgänglig. Praxis och rättsliga principer har kodifierats och återfinns i lagtext. Viss utvidgning av bestämmelserna har skett och en helt ny reglering har införts för situationer när myndigheten dröjer med att avgöra ärenden.Regleringen är grundläggande för svensk förvaltning och av stor betydelse för att allmänheten ska ha stort förtroende för att förvaltningen sköts på ett rättssäkert och effektivt sätt. I boken lämnas en kommentar till 2017 års förvaltningslag. Kommentaren gavs ut redan våren 2018 för att användas vid utbildning och tillämpning av den nya förvaltningslagen.

ISBN: 9789176106785

Från helvetet mot himlen

Skriven av Olle Hammarberg

Olle Hammarberg beskriver i denna sin andra bok sig själv, sitt liv och människor han mött. Hans refektioner får oss se in i ett liv av utanförskap och hur bristen på den kärlek och omsorg alla barn borde få sätter sina djupa spår. Olle Hammarberg vet vad han talar om, hans berättelser griper tag i läsaren. Man kan inte låta bli att förundras över att han trots den svåra uppväxten valt att bry sig om andra. Gärna i föreningar som arbetar med personer som står utanför samhällets gemenskap och som i många fall dövar sitt utanförskap genom destruktivt beteende. Olle Hammarberg gör sig i denna bok till tolk för många som upplevt utanförskapet och delar det med honom. Alltför få är de som orkar ge ord för sina upplevelser. Med Olle Hammarbergs bok får vi också en möjlighet att ta del av hans syn på olika samhällsfrågor. Han lyfter fram barnkonventionens krav på att utgå från barns bästa i alla beslut och han visar med tydlighet hur det brister i en analys av vad som är det bästa för barnet i vårt annars så väl utvecklat rättssamhälle.

ISBN: 978-91-633-3737-6