Swedish

Välj ditt språk

Lagen och Europakonventionen

Skriven av Sundberg & Sundberg

"Europakonventionen och Sverige (1979)", "Svensk rätt under Europakonventionen (1980)", "Om positivering av mänskliga rättigheter (1982)", "Folkrätt och folkvett (1988)", "Om lagbegreppet", "Om lagens syfte", "Europakonventionen och straffprocessen i Sverige (1991)", "Europakonventionens betydelse för svensk juridik (1989)", "Bildbilaga", "Register"

ISBN: 917598542X

Leva med barn

Skriven av Marie Köhler, Antonia Reuter, Johanna Tell.

Att leva med barn är roligt och svårt. Ett äventyr som ger nya perspektiv och innebär både glädje och utmaningar. Hur kan det vara? Hur är det att vara barn? Hur gör man som förälder? Föräldraskapet är ett livslångt åtagande som förändras i takt med att barnen växer. Boken Leva med barn är tänkt som ett stöd i denna resa, något att slå i när du har en specifik fråga eller läsas från pärm till pärm. Med boken som inspiration hoppas vi att du kan hämta kunskap, tips och råd, få stöd och känna tillförsikt! Intervjuer med familjer och citat från barn gör att du kan känna igen dig i olika sammanhang och funderingar.

Författare är Marie Köhler, barnläkare, Antonia Reuter, psykolog och Johanna Tell, BHV sjuksköterska. Med sina tre olika professioner inom barnhälsovården bidrar de med gedigen kunskap från sina områden.

ISBN: 9789188099716

Makten, männen, mörkläggningen. Historien om bordellhärvan 1976

Skriven av Deanne Rauscher & Janne Mattsson

Nedan följer de tre första sidorna i förordet till den nyutkomna (september 2004) boken, MAKTEN, MÄNNEN, MÖRKLÄGGNINGEN, av Deanne Rauscher & Janne Mattsson.

Pendeln har svängt från det allt tillåtande 1970-talet till 1990-talet och 2000-talet då man med lys och lykta letar efter sexuella övergrepp på barn - även i fall då inget övergrepp någonsin har förekommit. Jfr t ex Götenefallet där gynekologintyget visar att flickan var orörd trots att socialtjänsten påstod att fadern under lång tid hade haft fullbordade samlag med henne.

ISBN: 91-85000-22-1

Mänskliga rättigheter

Skriven av Jacob Sundberg

Sverige har undertecknat ett flertal konventioner om mänskliga rättigheter, konventioner som Sverige förpliktat sig att följa. Det har blivit allt vanligare att svenska medorgare åberopar dessa konventioner till sitt stöd i strid mot politiska beslut eller domstolsutslag i Sverige. I några uppmärksammade fall har Sverige fällts för brott mot konventionerna.

ISBN: 9186092073

Myndighetsmaffian

Skriven av Sven-Erik Berg

MYNDIGHETSMAFFIAN ger information om diverse myndighetsmissbruk på kommunal-, läns- och riksnivå. Boken ger många lysande exempel på hur sunt förnuft och mänsklig hänsyn får stå tillbaka för prestige och maktfullkomlighet.

Här ges konkreta exempel på långtgående lagöverträ­delser på kommunal nivå. Andra exempel visar hur domstolar bryter mot svensk och internationell lag samt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna Mycket märkliga företeelser hos Försäkringskassan, Polisen, Åklagarmyndigheten, Arbetsförmedlingen, etc. beskrivs utan pardon.

När man inte lyckas : om hinder, vanmakt och oförmåga i socialt arbete

Skriven av Sune Sunesson

Publicerad: Stockholm : AWE/Geber, 1981

Tillverkad: Lund : Lunds offset

ISBN: 9120060890

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

Skriven av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

Sammanfattning
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige lämnar i detta
slutbetänkande en redovisning av hur den genomfört de uppgifter
av främjande natur som ingått i delegationens uppdrag.
I betänkandet lämnas också förslag med avseende på rättsligt
skydd för de mänskliga rättigheterna, inrättandet av en nationell
institution för de mänskliga rättigheterna, styrning och tillsyn,
utbildning och kompetensutveckling, forskning och kunskaps-
utveckling samt, slutligen, det civila samhällets och näringslivets
roll med avseende på de mänskliga rättigheterna.

ISBN: 9789138234518

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter slutbetänkande Bilagor

Skriven av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

Delegationen har bl.a. genom sitt utåtriktade arbete funnit att det
ansvar som åvilar alla delar av det allmänna att respektera de
mänskliga rättigheterna i enlighet med Sveriges internationella
åtaganden inte alltid framgår tydligt. Såsom har beskrivits i avsnitt
3.2.5 finns det endast ett fåtal hänvisningar till Sveriges interna-
tionella åtaganden om de mänskliga rättigheterna i svensk
lagstiftning.

ISBN: 9789138234525

Omhändertagen - övergiven

Skriven av Doris Kaleva

Den här boken har kommit till för att en man ville berätta om sin barndom. Han hade tillbringat fem år på två olika barnhem och när dokumentären "Stulen barndom" sändes i TV kunde man skymta honom i en av de svart- vita filmerna som visades. Det blev emellertid ett mycket större känslomässigt arbete än han kunnat ana och vi fick ta hjälp av andra människor som också varit på dessa barnhem och som vill berätta.

ISBN: 9185455733

Pojken som inte fanns : ett fosterbarns sökande efter kärleken hos en familj

Skriven av Dave Pelzer

Det enda han sökte var kärleken i en familj.

Pojken som inte fanns är den efterlängtade fristående fortsättningen på Dave Pelzers skakande barndomsskildring om vad som hände efter det att han vid tolv års ålder omhändertogs av myndigheterna och placerades i fosterhem.

I sin första bok, Pojken som kallades Det, berättade författaren om hur han sedan fyra års ålder systematiskt hade vanvårdats och misshandlats av sin psykiskt sjuka och gravt alkoholiserade mor. Dave isolerades från sin pappa och sina bröder. Han behandlades sämre än en hund och många gånger önskade han att han skulle få dö. Som fosterbarn undgick han sin mors fysiska tortyr men fann ändå ingen trygghet han var tvungen att flytta mellan fem olika fosterhem, mobbad och misstrodd hade han svårt att få kamrater och tvingades arbeta hårt för att försörja sig själv.

ISBN: 9137119311